جوش شیرین

جوش شیرین (Sodium Bicarbonate) با فرمول شیمیایی NaHCO3 و ظاهر کریستال سفید رنگ یکی از نمک های فاقد کلر می باشد که به طور طبیعی در چشمه ها یافت و بیشتر بوسیله فرآیند شیمیایی تولید می شود.

نمایش محصول