آنالیز سیلاژ ذرت

زمانی که سیلاژ را برای آنالیز آزمایشگاهی ارسال می کنید فاکتورهای کیفی مختلفی مورد توجه قرار می گیرد. چندین عامل به صورت دینامیک و پویا در تعیین کیفیت سیلاژ ذرت نقش دارند که از آن جمله می توان به میزان بلوغ در گیاه، درو کردن محصول با رطوبت مناسب ، اندازه قطعات چاپر کردن و بسته بندی و چگالی و دانسیته کافی در سیلو اشاره نمود. بدیهی است که این پارامترهای مورد نظر برای سیلاژ ذرت جهت اطمینان از بدست آوردن علوفه با کیفیت بالا و بهترین عملکرد برای حیوانات باید رعایت و مورد توجه قرار گیرد.

مقدار ارزش هایی که در اثر بررسی میزان ماده خشک در سیلاژذرت مورد توجه قرار می گیرند، درصد پروتئین، مقدار الیاف، مقدار انرژی، قابلیت هضمی و میزان مواد معدنی موجود در سیلاژ ذرت است. توصیه می شود که برای آزمایش علوفه در آزمایشگاه ها از دستورالعمل های National Forage Testing Assiation NFTA  برای به حداقل رساندن اشتباهات آزمایشی استفاده شود. میزان مواد مغذی و کیفیت علوفه با میزان تولید حیوان ارتباط تنگاتنگی دارد.


فرآیند سیلو کردن این امکان را به ما می دهد تا علوفه با میزان رطوبت که به طور معمول به خوبی نمی توان آن ها را ذخیره کرد، ذخیره سازی نماییم. در اثر ذخیره سازی سیلاژ، فرآیند تخمیر روی داده که منجر به تولید اسیدهایی می کند که از بروز فساد در داخل سیلو جلوگیری به عمل می آورد. این نکته دارای اهمیت زیادی است که شما باید از سیلاژ خود نمونه برداری کنید و به آزمایشگاه ارسال نمایید و با توجه به دستورالعمل NFTA مورد آزمایش قرار گیرد. زمانی که گزارش آزمایش بدست شما می رسد حاوی اعداد مختلفی است اما دامنه قابل قبول برای آن ها به چه میزان است؟ مقادیر نشان داده شده در جدول زیر اندازه گیری های کیفیت سیلاژهای مختلف نشان داده شده است.

پارامترهای یک سیلاژ با کیفیت خوب

جدول - مقادیر مناسب برای سیلاژ ذرت در سیلوها افقی (بر اساس ماده خشک)

مواد مغذی

مقادیر هدف

تعریف

دلایل

ماده خشک

30 تا 40 درصد

درصدی از علوفه بدون آب

میزان رطوبت بالا یا کم می تواند موجب فساد یا کاهش کیفیت سیلاژ شود. میزان ماده خشک خیلی بالا معمولاً با کاهش قابلیت هضمی و مقدار انرژی در راتباط است

پروتئین خام

7 تا 9 درصد

کل میزان نیتروژن در علوفه است که سپس میزان ازت را در عدد 6.25 ضرب کرده که میزان پروتئین خام بدست می آید

میزان پروتئین بالا در سیلاژ یک فاکتور مطلوب است. میزان پروتئین پایین می تواند بدلیل شرایط کوددهی از دست رفتن نیتروژن بدلیل بارندگی وجود علف های هرز و رقابت با گیاه اصلی و یا بدلیل برداشت و یا ذخیره سازی نامناسب بوجود می آید.

پروتئین در دسترس

به صورت درصد از پروتئین خام

مقدار آن به صورت درصدی از کل پروتئین خام که میزان پروتئین های آسیب دیده در اثر حرارت با استفاده از شوینده غیر محلول

هرچقدر بیشتر باشد بهتر است

پروتئین غیر محلول در شوینده اسیدی

کمتر از 0.7 درصد

پروتئنی که از طریق شیمیایی به کربوهیدرات ها اتصال دارد و به شکل ترکیبات غیر قابل هضم است و یا اینکه به شکل پروتئین های غیر قابل دسترس در آمده است

سطوح بالای 0.7 درصد نشان دهنده آسیب حرارتی است.

پروتئین محلول به صورت درصدی از پروتئین خام

40 تا 60 درصد

بخشی از ترکیبات پروتئینی در ترکیب با ازت غیر پروتئینی و پروتئین حقیقی که به سرعت در شکمبه تجزیه می شود

سیلاژهای با میزان پروتئین بالا میزان دامنه بالاتری دارند که میزان تخمیر نیز در آن ها بیشتر است که ممکن است خطر بروز اسیدوز را افزایش دهد

پروتئین قابل تجزیه به صورت درصدی از پروتئین خام

60 تا 75 درصد

میزان پروتئین و یا نیتروژنی که در شکمبه تجزیه می شود و به شکل پروتئین میکروبی ترکیب می شود و یا در خوراک به صورت آمونیاک است

تعادل بین مصرف پروتئین قابل تجزیه و مصرف پروتئین غیر قابل تجزیه بهترین حالت است

پروتئین خام غیر محلول در شوینده خنثی (NDICP)

1 تا 1.6 درصد

مقداری از پروتئین خام غیر محلول در شوینده خنثی که در ارتباط با دیواره سلولی است. این بخش به آرامی در شکمبه مورد تجزیه قرار می گیرد.

NDICP به صورت پروتئینی که پروتئین غیر قابل تجزیه که در دسترس حیوان است بیان می کنند

NDF

35 تا 55 درصد

بخش قابل استفاده توسط حیوان. درصدی از مواد موجود در دیواره سلولی علوفه که شامل سلولز، همی سلولز، لینگین، کوتین و پروتئین غیر قابل دسترس است

میزان NDF به طور کلی در سیلاژهای با میزان دانه پایین، استرس زده و یا به مرحله بلوغ نرسیده افزایش پیدا می کند.

ADF

20 تا 33 درصد

درصد بالایی از مواد گیاهی غیرقابل هضم موجود در علوفه که شامل سلولز، لیگنین، کوتین، سیلیکا، پکتین و پروتئین غیر قابل دسترس است

میزان ADF بالا یکی از دلایل برای میزان NDF بالا است. میزان ADF همبستگی منفی با قابلیت هضمی و انرژی دارد.

لیگنین

2.8 تا 4.1 درصد

مواد پلی مری از دیواره سلولی که موجب شکل گرفتن ساختار گیاه می شود. این ترکیب قابل هضم نبوده و می تواند با سایر ترکیبات موجود در گیاه ترکیب شده و آن ها را نیز قابل هضم کند

میزان لیگنین در گیاه با افزایش بلوغ در گیاه افزایش یافته و این تاثیر منفی بر قابلیت هضمی NDF می گذارد. افزایش میزان لیگنین موجب کاهش قابلیت هضمی NDF و کاهش مصرف خوراک می شود. میزان لیگنین تنوع زیادی در واریته های مختلف، درجه حرارت و در شرایط خسکسالی دارد. افزایش درجه حرارت در طی فصل رشد منجر به افزایش NDF میشود ولی میزان لیگنین را اندکی کاهش می دهد . سیلاژ ذرت واریته Brown mid-rib میزان لیگنین پایین تری نسبت به واریته های تجاری دارد.

انرژی خالص برای شیردهی (NEI)

بیش تر از 0.64 مگاکالری در هر پوند

برآوردی از مقدار انرژی موجود در خوراک که برای تولید شیر مصرف می شود.

مگا کالری انرژی برای شیردهی. مقادیر بالاتر نشان دهنده کیفیت بهتر سیلاژ ذرت است

انرژی خالص برای نگهداری (NEm)

بیش تر از 0.64 مگا کالری در هر پوند

برآوردی از مقدار انرژی موجود در خوراک که باری نگهداری حیوان مورد نیاز است

مگا کالری انرژی برای نگهداری

انرژی خالص برای افزایش وزن (NEg)

0.4 تا 0.5 مگا کالری در هر پوند

برآوردی از مقدار انرژی موجود در خوراک که برای افزایش وزن استفاده می شود. مقدار انرژی بالاتر از نگهداری

مگا کالری انرژی برای افزایش وزن

آمونیاک

کمتر از 0.9 درصد

ترکیب گازی نیتروژن و هیدروژن (NH3)

غلظت بالاتر آمونیاک نشان دهنده تجزیه پروتئین خام و اتلاف مواد مغذی است. همچنین نشان دهنده تخمیر کلستریدیال است که در نتیجه pH با سرعت کاهش پیدا می کند

اسید لاکتیک

بیشتر از 4 درصد

بدون رنگ، اسید آلی مایع حاصل از تخمیر، 2 هیدروکسی پروپانوئیک اسید (C3H6O3)

هرچه میزان اسید لاکتیک بیشتر باشد بهتر است. سطوح بالاتر اسید لاکتیک نشان دهنده تخمیز خوب و ذخیره سازی مناسب است. سطوح پایین تر نشان دهنده کیفیت پایین تر سیلاژ و درو کردن ذرت علوفه ای با رطوبت نامناسب، طول قطعات نامناسب ذرت علوفه ای و افزایش زمان پر کردن سیلو، چگالی کم و کوبیدن نامناسب سیلو و یا ورود اکسیژن به داخل سیلو است.

اسید استیک

کمتر از 3 درصد

اسید آلی بدون رنگ و خورنده دارای بوی تند (CH3COOH)

اسید استیک توسط مخمرها با خراب کردن اسید لاکتیک تولید می شود سطوح بالا نشان دهنده عدم بسته بندی مناسب و با سرعت زیاد و کافی ، با ماده خشک بالا و عدم تراکم مناسب در زمان سیلو کردن و عدم پوشش مناسب ناشی شود که موجب کاهش مصرف خوراک می شود. برخی از مواد تلقیحی در داخل سیلو نیز تولید اسید استیک می کنند.

اسید بوتیریک

کمتر از 0.13 درصد

بوی تعفن، اسید کربوکسیلیک مایع- اسید بوتانوئیک (C4H8O2)

سطوح بالا نشان دهنده تخمیر کلستریدیال که می تواند موجب کاهش مصرف خوراک و مشکلات سلامتی شود.

نسبت اسید لاکتیک به اسید استیک

1.5 تا 4

نسبت اسید لاکتیک به اسید استیک که به طور کلی نشان دهنده کیفیت ذخیره سازی است

این نسبت نشان دهنده بازدهی تخمیر سیلاژ است. نسبت بالا نشان دهنده فرآیند تخمیر موثر است اگر از مواد تلقیحی به عنوان مثال لاکتوباسیلوس بوچنری به جیره اضافه شده باشد این نسبت شاخص خوبی برای ارزیابی کیفیت سیلاژ و روند ذخیره سازی نیست زیرا لاکتوباسیلوس بوچنری مقداری از اسید لاکتیک را به اسید استیک تبدیل می کند.

  • تعداد بازدید: 278

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود