تغذیه با جایگزین شیر گوساله درشرایط آب و هوایی سرد

گوساله ها به طور معمول با مقدار محدودی از شیر یا جایگزین شیر معمولاً بین 454 تا 680 گرم جایگزین شیر گوساله جامد در هر روز تغذیه می شوند. مقدار انرژی قابل متابولیسم (ME) در این مقدار مواد جامد در جایگزین های شیر معمول، به میزان کافی انرژی قابل متابولیسم برای نگهداری گوساله و همچنین افزایش وزن بدن 200-400 گرم در روز را فراهم می نماید. احتیاجات انرژی قابل متابولیسم گوساله ها

مقدار احتیاجات ME گوساله ها در شرایط طبیعی را می توان به دو بخش تقسیم نمود؛ مقدار ME که گوساله ها برای نگهداری وزن بدن  خود نیاز دارند (MEm). این مقدار ME برای حرکت، تولید گرما، و عملکردهای طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد. بخش دوم مقدار انرژی است که برای رشد مورد نیاز می باشد (MEg). محققان از MEm و MEg برای محاسبه احتیاجات مواد مغذی حیوانات استفاده می کنند. برای گوساله های جوانی که تنها از شیر تغذیه می کنند، احتیاجات MEm (به صورت مگا ژول در هر روز) به صورت نسبتی از وزن متابولیکی محاسبه می شود و از طریق فرمول زیر بدست می آید:

بنابراین برای یک گوساله 50 کیلوگرمی، احتیاجات MEm به صورت زیر محاسبه می شود:

برای محاسبه MEg یعنی مقدار انرژی قابل متابولیسم که برای رشد گوساله ها مورد نیاز است، وابسته به اندازه گوساله و میانگین افزایش وزن روزانه آن می باشد. معادله ای که در NRC برای این منظور استفاده شده است به صورت زیر می باشد:

بنابراین برای یک گوساله 50 کیلوگرمی با افزایش وزن روزانه 500 گرم، مقدار احتیاجات MEg برابر است با:

 

بنابراین برای یک گوساله 50 کیلوگرمی کل ME مورد نیاز در هر روز برابر با 14 مگاژول خواهد بود:

تغذیه با میزان بیشتر جایگزین شیر گوساله:

هنگامی که درجه حرارت محیط بیرونی سرد می شود، احتیاجات MEm مورد نیاز برای نگهداری وزن بدن گوساله ها افزایش می یابد. گوساله ها (همانند تمامی پستانداران) برای ثابت نگهداشتن درجه حرارت بدن خود تولید گرما می کنند و زمانی که محیط بیرونی سرد می شود، گوساله ها نیاز به انرژی بیشتری برای گرم نگهداشتن خود دارند.
بنابراین مقدار MEm مورد نیاز گوساله ها در شرایط آب و هوایی سردتر افزایش می یابد. مقدار MEm بیشتر مورد نیاز بستگی به سن گوساله دارد، بدین علت که گوساله های با سن بالاتر، بیشتر تمایل به مصرف و تغذیه با استارتر گوساله دارند. مصرف استارتر منجر به توسعه شکمبه و تولید محصولات شکمبه ای کاربردی می شود که این مواد تولید حرارت نموده و به گرم کردن گوساله کمک می کند. درجه حرارت بحرانی پایین (LCT) دمایی است که در آن حیوان احتیاج به انرژی اضافی در جهت حفظ درجه حرارت بدن خود می نماید. برای گوساله های صفر تا 3 هفته، درجه حرارت بحرانی پایین 20 درجه سانتیگراد و برای گوساله های بزرگ تر از 3 هفته این میزان 10 درجه سانتیگراد می باشد. درجه حرارت بحرانی پایین دمایی است که در آن تولیدکنندگان باید برای تغذیه از انرژی اضافی استفاده نمایند.
NRC مقدار انرژی اضافی مورد نیاز گوساله ها را در آب و هوای سرد محاسبه نموده است. آن ها از درجه حرارت بحرانی پایین برای گوساله های جوان (0 تا 3 هفته ای) و مسن تر (بیشتر از 3 هفته ای) استفاده نمودند. فرمولی که NRC برای محاسبه MEm اضافی استفاده کرده است به شرح ذیل می باشد:

بنابراین برای مثال یک گوساله 50 کیلوگرمی را در نظر داشته باشید. در جدول 1 زمانی که درجه حرارت محیط بیرونی 68 درجه فارنهایت (20 درجه سانتیگراد) است، گوساله ها هیچ گونه نیازی به MEm اضافی ندارند. با این حال زمانی که هوا سردتر می شود مقدار MEm مورد نیاز گوساله ها برای نگهداری وزن بدن به طور چشمگیری افزایش می یابد. زمانی که درجه حرارت به صفر درجه سانتیگراد (32 درجه فارنهایت) می رسد گوساله ها نیاز به انرژی اضافی به میزان 4.23 مگاژول انرژی قابل متابولیسم برای هر روز می باشند. که در این زمان میزانMEm  به میزان 50 درصد افزایش پیدا می کند.
اجازه دهید تا اثرات عملی این موارد را در گوساله مورد بررسی قرار دهیم. در شرایطی که درجه حرارت محیط بیرونی 20- درجه سانتیگراد باشد و ما یک گوساله 50 کیلوگرمی که احتیاجات MEm ان برابر 7.87 مگاژول در روز می باشد را در اختیار داریم. همچنین فرض می کنیم که این گوساله در روز با 600 گرم از جایگزین شیر گوساله تجاری که حاوی 19.9 مگاژول ME در هر کیلوگرم است تغذیه می کند.
مقدار MEm مورد نیاز این گوساله برای نگهداری وزن بدن برابر با :

 

جدول1- برآورد MEm اضافی (مگاژول در روز) مورد نیاز برای یک گوساله 50 کیلوگرمی در سن 0 تا 3 هفتگی

درجه حرارت (سانتیگراد)

درجه حرارت (فارنهایت)

MEm اضافی

MEm

ME کل

20

68

0.00

7.87

7.87

15

59

1.06

7.87

8.93

10

50

2.11

7.87

9.98

5

41

3.17

7.87

11.04

0

32

4.23

7.87

12.10

5-

23

5.29

7.87

13.16

10-

14

6.34

7.87

14.21

15-

5

7.4

7.87

15.27

20-

4-

8.46

7.87

16.33

25-

13-

9.51

7.87

17.38

30-

22-

10.57

7.87

18.44

 

 

نیاز گوساله در این شرایط 16.33 مگاژول ME می باشد و این در حالی است که 11.94 مگاژول ME تغذیه نموده است. این گوساله در این شرایط مقدار انرژی کافی دریافت نمی کند و به منظور حفظ درجه حرارت بدن خود انرژی کافی دریافت نکرده و در نتیجه وزن بدن خود را از دست می دهد. و همان طور که می دانیم، گوساله ها نمی توانند میزان انرژی زیادی را در این شرایط از دست بدهند و اگر طول مدت این شرایط خیلی طولانی باشد گوساله بخش زیادی از وزن خود را از دست خواهد داد که منجر به مرگ در اثر گرسنگی می شود. دامپزشکان در آب و هوای سرد اغلب این موضوع را تحت عنوان سندرم کمبود کالری بیان می دارند.
جدول 2 حاوی محاسبات مشابه برای گوساله هایی با سن بیش از 3 هفتگی می باشد. همان گونه که مشاهده می فرمایید، گوساله های مسن تر (فرض کنیم که آن ها شروع به مصرف استارتر گوساله نموده اند) احتیاج به انرژی متابولیسمی اضافی تنها زمانی که درجه حرارت به پایین تر از 10 درجه سانتیگراد می رسد، دارند.

جدول2- برآورد MEm اضافی مورد نیاز (مگاژول در روز) برای گوساله های 50 کیلوگرمی با سن بیش از 3 هفته

درجه حرارت (سانتیگراد)

درجه حرارت (فارنهایت)

MEm اضافی

MEm

ME کل

20

68

0.00

7.87

7.87

15

59

0.00

7.87

7.87

10

50

0.00

7.87

7.87

5

41

1.06

7.87

8.93

0

32

2.11

7.87

9.98

5-

23

3.17

7.87

11.04

10-

14

4.23

7.87

12.10

15-

5

5.29

7.87

13.16

20-

4-

6.34

7.87

14.21

25-

13-

7.40

7.87

15.27

30-

22-

8.46

7.87

16.33

 

تمامی این محاسبات خوب می باشد وای آن ها در عمل چه کاربردی دارند؟ در جدول شماره 3 ما مقدار جایگزین شیر جامد اضافی که گوساله ها برای نگهداری وزن بدن خود در درجه حرارت های مختلف نیاز دارند را قرار داده ایم. ما فرض نموده ایم که یک جایگزین شیر گوساله استاندارد حاوی 19.9 مگاژول در جهر کیلوگرم می باشد که امکان دارد که محصولی که شما مورد استفاده قرار می دهیم با این متفوت باشد.
جدول شماره 3 مقدار جایگزین شیر گوساله اضافی مورد نیاز برای یک گوساله 50 کیلوگرمی در سنین صفر تا 3 هفتگی و بیش از 3 هفتگی که یک جایگزین شیر گوساله استاندارد حاوی 19.9 مگاژول در هر کیلوگرم ME  را مورد تغذیه قرار می دهد را نشان می دهد.
بنابراین زمانی که درجه حرارت محیط بیرونی صفر درجه سانتیگراد می باشد یک گوساله 50 کیلوگرمی جوان نیاز به 213 گرم خوراک اضافی در روز می باشد. اگر شما به 454 گرم در روز تحت شرایط طبیعی تغذیهمی کنید در این شرایط باید با 667 = 213 + 454 گرم در روز از جایگزین شیر گوساله برای ادامه رشد با نرخ مشابه زمانی که درجه حرارت بیرون گرم است، تغذیه نمایید.
توجه داشته باشید که چندین متغیر در این محاسبه وجود دارد، وزن بدن گوساله ها، درجه حرارت محیط بیرون، سن و کیفیت جایگزین شیر گوساله.

جدول 3- برآورد جایگزین شیر گوساله اضافی مورد نیاز برای یک گوساله 50 کیلوگرمی که از جایگزین شیر گوساله ای حاوی 19.9 مگاژول در هر کیلوگرم  ME تغذیه می کند.

درجه حرارت (سانتیگراد)

درجه حرارت (فارنهایت)

جایگزین شیر گوساله اضافی (گرم در روز)

0 تا 3 هفتگی

بیش از 3 هفتگی

20

68

0

0

15

59

53

0

10

50

106

0

5

41

159

53

0

32

213

106

5-

23

266

159

10-

14

319

212

15-

5

372

265

20-

4-

425

319

25-

13-

478

372

30-

22-

531

425

 

  • تعداد بازدید: 80

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود