تاثیر کاهش تنش حرارتی قبل و بعد از تولد بر تنظیم دمایی و عملکرد گوساله ها

تنش حرارتی قبل از تولد و در اواخر آبستنی، تاثیر بلند مدت بر علمکرد و رشد گوساله های شیری دارد.

تنش حرارتی قبل از تولد و در اواخر آبستنی، تاثیر بلند مدت بر علمکرد و رشد گوساله­ های شیری دارد. علاوه بر این، مواجهه مستقیم با تنش حرارتی قبل از شیرگیری توانایی تنظیم دمایی و عملکرد گوساله­ ها را کاهش می دهد. در این تحقیق تاثیر کاهش تنش حرارتی در دوره قبل از تولد، بعد از تولد، یا هر دو بر علمکرد گوساله­ ها بررسی گردید. ما فرض کردیم که گوساله­ هایی که تنش حرارتی در قبل یا بعد از تولد در آنها کاهش یافته باشد در مقایسه با گوساله­ هایی که در هر کدام از این زمانها تحت تنش بودند، توانایی تنظیم دمایی، رشد و سلامت بهتری خواهند داشت.

گوساله­ های هلشتاین متولد شده از مادرهای تحت تنش(HT)  یا خنک شده (CL) در 44 روز آخر آبستنی، بعد از تولد برای 56 روز تحت تنش یا سیستم خنک کننده قرار گرفتند. بدین ترتیب 4 تیمار ایجاد شد: گوساله هایی که در هر دو مقطع قبل و بعد از تولد خنک شدند (CL-CL)، گوساله هایی که قبل از تولد خنک شدند و بعد از تولد تحت تنش بودند (CL-HT)، گوساله هایی که بعد از تولد خنک شدند و قبل از تولد تحت تنش بودند (HT-CL)، گوساله هایی که در هر دو مقطع قبل و بعد از تولد تحت تنش بودند  (HT-HT)و 12 گوساله در هر تیمار.گوساله­ ها 4 لیتر آغوز خوردند و بعد از دو روز، 10 لیتر در روز جایگزین شیر مصرف می­کردند در جایگاه­ هایی با دستگاه اتوماتیک خوراک (6 گوساله در هر جایگاه). خنک کردن بعد از تولد توسط دو فن ایجاد شد (متوسط سرعت باد 2 متر بر ثانیه). واکنش ­های تنظیم دما (نرخ تنفس، ضربان قلب، دمای مقعد، پوست و بدن)، مصرف خوراک، پارامترهای رشد شامل متوسط افزایش وزن روزانه و درمان­ های دامپزشکی اندازه گرفته شد، و نمونه­ های خون به صورت هفتگی جمع آوری شد. گوساله­ هایی که بعد از تولد خنک شده بودند در مقایسه با آنهایی که بعد از تولد خنک نشدند، واکنش­ های تنظیم دمایی کمتر بود.در بعد از ظهر، گوساله­ هایی که قبل و بعد از تولد تحت تنش بودند (HT-HT)، بیشترین نرخ تنفس و دمای مقعد را داشتند، و گوساله­ های تحت تنش قبل از تولد و خنک شده بعد از تولد (HT-CL)، کمترین نرخ تنفس را داشتند، و گوساله های خنک شده قبل از تولد و تحت تنش بعد از تولد (CL-HT)، کمترین ضربان قلب را در مقایسه با سایر گروه­ ها داشتند.

گوساله ­های قبل از تولد خنک شده، وزن تولد و شیرگیری بالاتری داشتند و تمایل به افزایش وزن روزانه بیشتری در مقایسه با گوساله هایی که قبل از تولد خنک نشده اند داشتند، در حالیکه گوساله­ هایی که بعد از تولد خنک شدند نسبت به گوساله­ هایی که بعد از تولد تحت تنش بودند، مصرف شیر خشک و استارتر را افزایش و تمایل به کاهش تب، عفونت، و کل درمان­های دریافتی داشتند. گوساله­ های تحت تنش قبل از تولد نسبت به گوساله­ های خنک شده قبل از تولد، در دفعات بیشتری توسط لوله معدی شیر داده شدند. در گوساله­ های خنک شده قبل از تولد نسبت به گوساله های تحت تنش، هماتوکریت خون و غلظت 24 ساعته IgG بیشتر بود. کاهش تنش حرارتی قبل از زایش افزایش وزن، هماتوکریت، و انتقال ایمنوگلوبین را بهبود می ­بخشد، در حالیکه کاهش تنش حرارتی بعد از تولد واکنش­ های تنظیم دما، مصرف خوراک و سلامت گوساله را بهبود می ­بخشد. در حالیکه کاهش تنش حرارتی بعد از تولد واکنش­ های تنظیم دما، مصرف خوراک و سلامت گوساله را بهبود می­ بخشد. این مطالعه اولین مطالعه بررسی همزمان تاثیر تنش حرارتی یا خنک کردن در قبل و بعد از تولد بر گوساله­ های شیری است.

در این مطالعه ثابت گردید که تنش حرارتی بعد از تولد، باعث افزایش واکنش­ های تنظیم دما می­شود، اما استفاده از فن در جایگاه­ های گروهی گوساله­ ها در کاهش این واکنش ­ها موثر است. کاهش تنش حرارتی قبل از تولد، افزایش وزن از تولد تا شیرگیری، میزان هماتوکریت و IgG را بهبود می­ بخشد، و نیاز به تغذیه با لوله معدی را کاهش می­ دهد. کاهش تنش حرارتی بعد از تولد، مصرف خوراک، سلامتی گوساله، و واکنش ­های تنظیم دما را بهبود می­ بخشد. همچنین اثر متقابل بین خنک کردن قبل و بعد از زایش مشاهده شد، بطوریکه گوساله­ هایی که قبل از تولد تحت تنش بودند و بعد از تولد خنک شدند کمترین نرخ تنفس را داشتند، و بیشترین نرخ تنفس در گوساله ­های تحت تنش قبل و بعد از تولد بود، و ضربان قلب در گوساله­ های خنک شده قبل از تولد و تحت تنش بعد از تولد کمترین بود. اگرچه گوساله­ هایی که قبل و بعد از تولد خنک شده بودند بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر گروه­ ها نداشتند، اما نتایج این طرح پیشنهاد می­کند که کاهش تنش حرارتی قبل و بعد از تولد، رشد گوساله را افزایش و آسایش گوساله را بهبود می­ بخشد. این مقاله اولین مطالعه ای است که اثرات ترکیبی تنش حرارتی یا خنک کردن قبل و بعد از تولد را بر عملکرد گوساله­ ها تا شیرگیری بررسی می­کند. مطالعات بیشتری برای بررسی اثرات بلند مدت بر عملکرد تولیدی و تولیدمثلی لازم است.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

 

 

  • تعداد بازدید: 50

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود