تشویق گاوهای خشک به مصرف مداوم و یکنواخت

خرد کردن علوفه با کیفیت پایین به قطعات کوتاه تر و افزودن آب راه های بهبود یکنواختی مصرف خوراک در گاوهای خشک هستند

خرد کردن علوفه با کیفیت پایین به قطعات کوتاه تر و افزودن آب راه های بهبود یکنواختی مصرف خوراک در گاوهای خشک هستند. بهبود ساختار فیزیکی جیره گاوهای خشک می تواند بر رفتار و سلامت گاوهای دوره انتقال تاثیر بگذارد.تحقیقات ثابت کرده اند که کنترل مصرف انرژی قبل از زایش، به خصوص با هدف حفظ مصرف مواد مغذی به منظور نمره بدنی یکنواخت، ممکن است خطر شیوع کتوز و سایر بیماری های متابولیکی بعد از زایش را کاهش بدهد. به همین دلیل تغذیه جیره هایی تحت عنوان جیره گاو خشک با انرژی کنترل شده (controlled-energy dry cow diets) در صنعت گاو شیری تحت بررسی است.

این جیره ها عموما شامل میزان زیادی از علوفه با ارزش غذایی کم مانند کاه گندم هستند و برای حداکثر کردن ماده خشک مصرفی گاوهای خشک بخصوص از لحاظ حجم طراحی شده اند. در همین حال، این جیره ها میزان انرژی مصرفی را کنترل می کنند و خطر افزایش زیاد نمره بدنی را حداقل می کنند. این کار باعث افزایش ظرفیت شکمبه در زمان زایش می شود که باعث مصرف بیشتر ماده خشک در اوایل زایش می شود .

این نوع تغذیه بر رفتار گاوها تاثیر می گذارد :

اگرچه این جیره ها برای بهبود تعادل انرژی بعد از زایش مناسب هستند، اما از دیدگاه رفتار دام ها، یک عامل نگرانی در تغذیه این نوع جیره ها تفاوت عمده بین جیره های قبل از زایش و بعد از زایش است. جیره های قبل از زایش حجیم هستند و سطح انرژی پایینی دارند، در حالیکه جیره های بعد از زایش متراکم تر هستند و سطح انرژی بالاتر با اندازه قطعات کوچک تر دارند.

این تفاوت ها هم در ترکیب و هم در اندازه بین جیره گاوهای خشک و تازه زا، با تاخیر در افزایش مصرف خوراک که اغلب در گاوهای تازه زا دیده می شود ارتباط دارد

محققان ثابت کرده اند که گاوها تقریبا 7 تا 14 روز طول می کشد تا ماده خشک مصرفی را در واکنش به تغییرات جیره ای تصحیح کنند، که بیشتر این سازگاری با تغییر هضم و متابولیسم مرتبط است.

ولیکن، بعضی از این سازگاری ممکن است با تغییر رفتار خوردن مرتبط باشد. از دیدگاه مصرف خوراک، یک راهکار برای بهبود یکنواختی مصرف از قبل از زایش تا بعد از زایش ممکن است این باشد که جیره گاوها در قبل و بعد از زایش از لحاظ شکل فیزیکی همسان باشند.

رسیدن به شکل یکنواخت به خصوص با جیره های کنترل شده در دوره خشکی که حاوی حجم زیادی از کاه با قطعات بزرگ هستند ممکن است سخت باشد. کاه علوفه ای خشک و حجیم است.

اگر اندازه قطعات خیلی بزرگ باشد، مصرف زیاد آن در جیره گاو خشک ممکن است نرخ عبور از شکمبه را کاهش دهد و مصرف خوراک را خیلی محدود کند
علاوه براین، جیره هایی که حاوی سطح بالایی از علوفه خشک هستند، بخصوص علوفه با قطعات بزرگ، احتمال بیشتری دارد که توسط گاو جداسازی بشوند. جداسازی تعادل مواد مغذی جیره مصرفی گاو را نسبت به جیره 
فرموله شده بر هم می زند. علاوه بر این، رفتار جداسازی تعادل مواد مغذی خوراک باقیمانده در آخور در طول روز بر هم می زند

این موضوع باعث عدم یکنواختی خوراک مصرفی هم بین گاوها و هم برای یک گاو می شود. از آنجا که هدف مصرف جیره های گاو خشک کنترل شده تشویق مصرف یکنواخت و به میزان زیاد است، حداقل کردن احتمال جداسازی برای موفقیت در این روش تغذیه موضوعی ضروری است. از نقطه نظر عملی، بسیاری از گاوداری ها برای خرد کردن کاه به اندازه کافی در جیره گاوهای خشک، به منظور جلوگیری از جداسازی و حداکثر کردن خوراک مصرفی دچار مشکل هستند

عامل دیگری که توانایی تاثیر بر یکنواختی مصرف در دوره انتقال را دارد، خصوصا در جیره گاوهای خشک با کاه بالا، رطوبت جیره است. این موضوع مشخص شده است که در جیره گاوهای شیری، بخصوص آنهایی که بالای 60 درصد ماده خشک دارند و آنهایی که علوفه خشک دارند به راحتی جداسازی می شوند.

این جیره ها از افزودن آب برای کمک به چسباندن قطعات به هم و افزایش تراکم حجمیbulk densityجیره ها سود می برند، و جداسازی آنها را برای گاوها مشکل تر می کند. اگرچه قبلا تحقیق نشده است، اما جیره گاوهای خشک با سطح کاه بالا و رطوبت پایین انتظار می رود که بیشتر جداسازی بشوند.

آوردن یکنواختی :

در دانشگاه Guelph به تازگی دو تحقیق انجام شده است برای تعیین تاثیر تغذیه جیره های با کاه بالا در دوره خشکی که از لحاظ شکل فیزیکی خیلی شبیه جیره های دوره شیردهی است.این اتفاق از طریق کاهش اندازه ذرات کاه و اضافه کردن آب برای افزایش تراکم حجمی bulk density جیره ها انجام شدند. ما پیش بینی کردیم که این اصلاحات جیره ای نه تنها می تواند جداسازی را کاهش دهد،بلکه مصرف خوراک را در دوره خشکی افزایش می دهد، و همچنین می تواند باعث بهبود تعادل انرژی و سلامتی شکمبه در اوایل زایش بشود.

در مطالعه اول، اندازه ذرات کاه گندم بر عملکرد گاوهای هلشتاین که جیره دوره خشکی را مصرف می کردند که شامل 36% سیلوی ذرت، 35% کنسانتره پلت شده، و 29 درصد کاه بود. کاه با الک 2/54 یا 10/16 سانتیمتر خرد شد

همانطور که پیش بینی کرده بودیم، گاوهای مصرف کننده جیره با کاه کوتاه نسبت به گاوهای مصرف کننده کاه با قطعات بلند، با شدت کمتری برعلیه قطعات بلند جداسازی کردند. جداسازی بیشتر در جیره با کاه بلند نه تنها ترکیب جیره مصرفی را برهم زد، بلکه همچنین باعث کاهش سرعت مصرف خوراک شد. این موضوع باعث کاهش کلی خوراک در مقایسه با جیره با کاه کوتاه شد.

 همانطور که پیش بینی کرده بودیم، گاوهای مصرف کننده جیره با کاه کوتاه نسبت به گاوهای مصرف کننده کاه با قطعات بلند، با شدت کمتری برعلیه قطعات بلند جداسازی کردند. جداسازی بیشتر در جیره با کاه بلند نه تنها ترکیب جیره مصرفی را برهم زد، بلکه همچنین باعث کاهش سرعت مصرف خوراک شد. این موضوع باعث کاهش کلی خوراک در مقایسه با جیره با کاه کوتاه شد.

تفاوت مصرف خوراک در هفته منتهی به زایش بیشتر مشاهده شد. در طول این هفته، گاوهای مصرف کننده کاه بلند در روزهای منتهی به زایش کاهش بیشتری در مصرف خوراک داشتند در حالیکه گاوهای مصرف کننده کاه کوتاه در کل آن دوره مصرف خوراک یکنواخت تری داشتند. اگرچه بعد از زایش تفاوتی در مصرف خوراک نبود، اما گاوهای مصرف کننده کاه بلند در مقایسه با گاوهای مصرف کننده کاه کوتاه میزان BHB بیشتری در هفته سوم بعد از زایش داشتند. 

آن گاوها همچنین بیشترین میزان متوسط BHB را داشتند. این نتایج نشان می دهد که گاوهای مصرف کننده کاه بلند احتمالا تعادل منفی انرژی بیشتری را در اوایل زایش تحمل کردند.

همچنینpH شکمبه در هفته اول بعد از زایش در گاوهای مصرف کننده کاه بلند کاهش شدید داشت که بیانگر سلامت کمتر شکمبه است. این تاثیرات متابولیکی عمدتا با تفاوت بین تیمارها در مصرف یکنواخت خوراک، هم در ترکیب و هم در مقدار، بخصوص در هفته قبل از زایش مرتبط است.

رطوبت جیره : 

در مطالعه بعدی تاثیر اضافه کردن آب به جیره ای حاوی 41 درصد سیلوی ذرت، 23 درصد کنسانتره پلت، و 36 درصد کاه گندم (خرد شده با الک 2.56 سانتیمتری) بررسی شد. جیره ها بدون افزودن آب (53/4 درصد ماده خشک) یا با افزودن آب (45/4 درصد ماده خشک) بودند . 

بعد از زایش تمام گاوها جیره ای مشابه با 45/2 درصد ماده خشک مصرف کردند. همانطور که پیش بینی شده بود، و مشابه با نتایج تحقیق اول، گاوهای مصرف کننده جیره با ماده خشک کمتر، جداسازی کمتری انجام دادند، خوراک خود را سریع تر خوردند، و ماده خشک بالاتری در دوره خشکی مصرف کردند. همچنین این گاوها مصرف خوراک یکنواخت تری در هفته منجر به زایش داشتند

بعد از زایش، گاوهای مصرف کننده جیره با رطوبت بالا در دوره خشکی، pHشکمبه عموما بالاتر و پایدارتری داشتند. این موضوع بیانگر این است که این گاوها بخصوص در هفته اول بعد از زایش کمتر به اسیدوز تحت حاد مبتلا شده اند

از جیره گاوهای تازه زا الگو بگیرید :

نتایج این آزمایش ها اهمیت تولید جیره گاوهای خشک با کاه بالا و انرژی کنترل شده شبیه جیره گاوهای شیری از لحاظ فیزیکی را نشان داد. مخصوصا حداقل کردن اندازه کاه و افزایش رطوبت جیره می تواند یکنواختی مصرف مواد مغذی را در طول دوره خشکی افزایش دهد. این موضوع می تواند باعث بهبود تعادل انرژی و سلامت بیشتر شکمبه در اوایل زایش بشود

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 446

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود