تشخیص فحلی با بررسی فعالیت حرکت کردن

اگرچه تشخیص فحلی در عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیری سهم خودش را دارد

اگرچه تشخیص فحلی در عملکرد تولیدمثلیگاوهای شیری سهم خودش را دارد، مطالعات در مورد بررسی اقتصادی تشخیص اتوماتیک فحلی کم است. موضوع این مطالعه بررسی آنالیز اقتصادی تشخیص فحلی با استفاده از دستگاههای اتوماتیک اندازه گیری حرکت دام است.

تاثیر نرخهای متفاوت تشخیص فحلی برسود توسط شرکت SimHerd مدل‌سازی‌شد)SimHerd A/S,Viborg,Denmark).

آنالیزها تمام هزینههای مرتبط با خرید و نصب دستگاه اندازه گیری حرکت را شامل میگردید. برای گلههای هلشتاین با تولید شیر سالیانه 9000 تا 11000 کیلوگرم و سیمنتال با تولید سالیانه 7000 تا 9000 کیلوگرم با متوسط اندازه گله 210 یا 70 راس دام بررسی اقتصادی انجام شد.

علاوه بر این، در این مطالعه بین دو روش سرمایه گذاری تمایز ایجاد شد. در سناریوی اول، فقط گاوها برای تشخیص فحلی با دستگاه اندازه گیری حرکت مجهز شده بودند، در حالی‌که در سناریو دوم، هم گاوها و هم تلیسهها با دستگاه اندازه گیری حرکت مجهز شده بودند.

نتایج شبیه سازی نشان داد که بازگشت خالص سرمایه( Net Of Investmentدستگاه اندازه گیری حرکت برای تشخیص فحلی جدا از نوع سناریو انتخاب شده برای نژاد سیمنتال 7 تا 40 دلار در سال و برای نژاد هلشتاین 19 تا 46 دلار در سال به ازاء هر گاو بود.       

عموما بازگشت خالص سرمایه به سطح تولید شیر مرتبط است. برای نژاد سیمنتال، بسته به نوع سناریو انتخاب شده نتایج شبیه سازی نشان داد که میانگین بازگشت خالص سرمایه با استفاده از دستگاه اندازه گیری حرکت برای تشخیص فحلی برای گله با تولید شیر 9000 کیلو در سال در مقایسه با گله با تولید 7000 کیلو در سال، 54 تا 200 درصد بیشتر بود.

برای نژاد هلشتاین، تاثیر سطح شیردهی بر بازگشت خالص سرمایه کمتر بود. متوسط بازگشت خالص سرمایه در دستگاه اندازه گیری حرکت برای گلههای بزرگتر به علت اثر کاهش هزینه (کاهش هزینه های ثابت) بیشتر بود.

استفاده کردن از این روش برای تلیسهها نیز تاثیر مثبتی بر اقتصاد استفاده از دستگاه اندازه گیری حرکت برای تشخیص فحلی داشتبه این علت که باعث کاهش سن اولین تلقیح شد. با توجه به تمام سناریوها، احتمال بازگشت خالص سرمایه دستگاه اندازه گیری حرکت بین 74 تا 98 درصد برای نژاد سیمنتال و بین 85 تا 99 درصد برای نژاد هلشتاین است.

نتایج این مطالعه نشان داد که دستگاه اندازه گیری حرکت برای تشخیص فحلی میتواند سود گلههای شیری را افزایش بدهد. سناریوهای آنالیز شده نژاد سیمنتال (با تولید سالانه 7000 تا 9000 کیلوگرم)و هلشتاین (با تولید سالانه 9000 تا 11000 کیلوگرم)، اندازه گله 70 یا 210 راس، مجهز شده فقط برای گاوها یا هم گاوها و هم تلیسهها، و هزینه کارگری 10 یا 20 یورو در ساعت، را در نظر گرفت.نتایج بازگشت مثبت خالص سرمایه را در اکثر شبیه سازیها نشان داد (88 درصد برای نژاد سیمنتال و92درصد برای نژاد هلشتاین)، زمانیکه دستگاه اندازه گیری حرکت را برای تشخیص فحلی استفاده کردند.

سود یا ضرر اقتصادی به شدت به روش قبلی مدیریت تولیدمثل در گله های شیری بستگی دارد.مشخص گردید که تولید شیر، اندازه گله، و هزینه کارگری بر تاثیر اقتصادی تشخیص فحلی با استفاده از سنسورها تاثیر میگذارد.

در بسیاری از موارد استفاده از این تجهیزات برای تلیسه ها تاثیر اقتصادی مثبت دارد، زیرا باعث کاهش سن تلقیح و کاهش سن اولین زایش میشود. علاوه بر این، دستگاه اندازه گیری حرکت برای تشخیص فحلی اغلب دارای استفادههای دیگری مانند تشخیص بیماری است، که باعث کاهش بیشتر هزینهها میشود.

 

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 462

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود