زمان شروع و مدت زمان تغذیه کولین محافظت شده بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین تاثیر می‌گذارد

بررسی تاثیر تغییر زمان شروع تغذیه و مدت زمان تغذیه کولین محافظت شده برعملکرد شیردهی گاوهای هلشتاین

موضوع این مقاله بررسی تاثیر تغییر زمان شروع تغذیه و مدت زمان تغذیه کولین محافظت شده بر عملکرد شیردهی گاوهای هلشتاین است. فرض شده است که کولین محافظت شده تولید شیر و ترکیبات شیر را افزایش میدهد، بدون توجه به اینکه چه زمانی افزودن شروع میشود، و اینکه تاثیر افزودن کولین محافظت شده که از قبل از زایش شروع گردیده و تا اواسط زایش ادامه یافته است میتواند افزایش یابد.

گاوها در روز 241 آبستنی بر اساس شکم زایش (49 عدد شکم دو، 50 عدد شکم بالاتر از دو) و تولید شیر 305 روز بلوک بندی شدند، و در هر بلوک، به طور تصادفی اختصاص داده شدند به یکی از 4 تیمار درطرح× 2 فاکتوریل با دو سطح کولین در دوره انتقال، از 21 روز قبل تا 21 روز بعد از زایش، و دو سطح از کولین بعد از دوره انتقال از 22 تا 105 روز شیردهی.

دو سطح کولین محافظت شده عبارت بودند از صفر یا 12/9 گرم در روز یون کولین که به صورت 60 گرم در روز از کولین محافظت شده به صورت سرک در ترکیب با جیره مصرف شدند.

بنابراین تیمارها به صورت زیر بودند:

بدون کولین در دوره انتقال یا بعد از انتقال

بدون کولین در دوره انتقال و کولین بعد از دوره انتقال

کولین در دوره انتقال و بدون کولین بعد از دوره انتقال

کولین در دوره انتقال و بعد از دوره انتقال.

افزودن کولین قبل از زایش تاثیری در ماده خشک مصرفی، وزن بدن، یا نمره بدنی در سه هفته آخر آبستنی نداشت. به همین ترتیب، کولین محافظت شده تاثیری بر میزان تولید و ترکیب آغوز نداشت.

تغذیه کولین در دوره انتقال درصد چربی شیر را 0/02، تولید چربی را 0/16کیلوگرم در روز، و شیر تصحیح شده (ECM) را 3/1کیلوگرم در 21 روز اول بعد از زایش افزایش داد، و تولید چربی را 0/1کیلوگرم در روز و شیر تصحیح شده را 2/4 از روز 22 تا 105 بعد از زایش افزایش داد

تغذیه کولین محافظت شده در دوره انتقال تاثیری بر مصرف خوراک بعد از زایش نداشت، اما کارایی را بهبود بهخشید و گاوها به ازاء هر کیلو ماده خشک مصرفی 0/11کیلوگرم شیر تصحیح شده بیشتری در روز تولید کردند. تغییر وزن و نمره بدنی در 21روز اول زایش تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. گاوهای مصرف کننده کولین در دوره انتقال در مقایسه با گاوهای بدون مصرف کولین تعادل منفی انرژی بیشتری داشتند و 0/1 واحد نمره بدنیBCS کمتری در 105روز اول شیردهی داشتند.

تغذیه کولین محافظت شده در دوره بعد از انتقال تاثیری بر عملکرد تولیدی گاوها نداشت، و تغذیه کولین در دوره انتقال و بعد از انتقال تاثیری بر تولیدمثل نداشت. در مجموع، تغذیه کولین محافظت شده به میزان 12/9گرم یون کولین تاثیر مثبتی بر عملکرد تولید داشت وقتی در دوره انتقال تغذیه شد، اما زمانی‌که بعد از دوره انتقال تغذیه شد، تاثیر بیشتری نداشت.

افزودن 12/9گرم یون کولین در روز به صورت سرک و محافظت شده به گاوهای چند شکم از 21روز قبل تا 21روز بعد از زایش چربی شیر را به میزان 0/2درصد، تولید چربی شیر را 0/16کیلوگرم در روز، و شیر تصحیح شده را 3/1کیلوگرم در روز برای 21روز اول افزایش داد. علاوه بر این، استفاده از کولین در دوره انتقال باعث افزایش تولید چربی، شیر و شیر تصحیح شده به میزان 0/1، 2/2، و 2/4کیلوگرم در روز از روز 22 تا 105 بعد از زایش گردید، اگرچه افزودن کولین در روز 21 پس از زایش متوقف شده بود.

این افزایش تولید شیر با افزایش مصرف خوراک همراه نبود، که باعث بهبود کارایی تبدیل خوراک به شیر تصحیح شده در روز بعد از زایش گردید. به عنوان نتیجه، گاوهای مکمل شده با کولین محافظت شده در دوره انتقال نمره بدنی کمتری بعد از روز 21 شیردهی داشتند. در ان دوز مصرفی سودی از افزودن کولین به جیره گاوهای شیری در بعد از دوره انتقال مشاهده نشد.

 مطالعات قبلی نشان داد که افزودن کولین در سطح بالاتر به گاوهای اواسط زایش به خصوص وقتی که جیره پروتئین کم دارد، تولید شیر خام و تصحیح شده را افزایش داد، بنابراین، این احتمال وجود دارد که عدم پاسخ به افزودن کولین در بعد از دوره انتقال شاید به علت دوز مصرفی 12/9 گرم باشد، یا به علت میزان مصرف پروتئین یا متیونین قابل متابولیسم.

در این سطح از کولین محافظت شده و متیونین و پروتئین قابل متابولیسم تغذیه شده، افزایش تعداد روزهای تغذیه کولین بعد از 21 روز یا شروع تغذیه از 21 روز بعد از زایش بدون پاسخ ماند.

 

گروه علمی سها آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 124

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود