رسیدن به جیره‌های پرتولید و پایدار برای گاوهای شیری- بررسی در ایتالیا

در مزارع شیری، توانایی گرم کردن جهانی (GWP) جیره‌های مختلف گاوهای شیری و تعیین بهترین روش‌های جیره ای برای افزایش کارای

هدف این مطالعه بررسی، از طریق یک نظرسنجی انجام شده در مزارع شیری، توانایی گرم کردن جهانی(GWP) جیره‌های مختلف گاوهای شیری و تعیین بهترین روش­‌های جیره‌ای برای افزایش کارایی خوراک و کاهش تولید متان است انتخاب شد.

اطلاعات در مورد ماده خشک مصرفی، ترکیب جیره، و تولید شیر و ترکیب آن در تعداد 171گله بررسی شد:

GWPجیره(kg of CO2 equivalents; CO2eq)از طریق مجموع(kg of CO2eq)

GWPبرای هر بخش خوراکی جیره،با در نظر گرفتن مواد ورودی در سطح مزرعه، فرآوری خوراک، و انتقال خوراک محاسبه شد.

برای کنجاله سویا، تغییر زمین در ارزیابی گنجانده شد.تولید متان(g/d) از طریق فرمول زیر ارزیابی شد: 

[CH4 (g/d) = 2.54 + 19.14 × DMI] 

داده‌ها توسط generalized linear model و logistic analysisآنالیز شدند.

GWP(kg of CO2eq)جیره ها تغییرات زیادی بین مزارع داشت:

تقریبا 25درصد از مزارع میزانkg of CO2eq20،15درصد میزانkg of CO2eq13و16/7درصد میزانkg of CO2eq17نشان دادند. تنوع بین مزارع به علت مواد خوراکی مختلفی بود که استفاده می‌­شد.

بین مواد خوراک­‌ها، کنجاله سویا بیشترین همبستگی را باGWPجیره داشت که در معادله زیر نشان داده شده است:

(TMR GWP(kg of CO2eq) =2.49 × kg of SBM +6.9(R2 =0.547

علاوه بر این، جیره‌هایی که کنجاله سویا بیشتر از 15درصد داشتند باعث افزایش تولید شیر نشدند نسبت به آنهایی که کمتر از 15درصد داشتند. متوسط تولید شیر در گله ها 8/29کیلوگرم بود با چربی و پروتئین 86/3 و 40/3درصد. متوسط ماده خشک مصرفی 3/22کیلوگرم بود. آنالیزها نشان دادند که سیلوی ذرت بیشتر از 30درصد ماده خشک جیره با سطح بالاتر کارایی خوراک مرتبط است.

تقریبا50درصد گله ها بطور متوسط 15گرم متان به ازائ هر کیلوگرم شیر تصحیح شده براساس چربی و پروتئین (FPCM) تولیدکردند و تقریبا 30درصد گله ها بطور متوسط 12/5گرم متان به ازائ هر کیلو FPCM تولید کردند.

نتایج تاکید کردند که سطح پایین‌­تر تولید متان مرتبط است با سطح یونجه خشک کمتر از 12درصد و سیلوی ذرت بیش از 30درصد. جیره‌ها باNDF بالاتر از 34درصد متان بیشتری تولید کردند(بیشتر از 14گرم به ازاء هر کیلوگرم FPCM) نسبت به آنهایی که فیبر کمتری داشتند.

در مقابل، تولید پایین‌­تر متان (کمتر از14گرم به ازائ هر کیلوگرمFPCM) با انرژی خالص شیردهی بالاتر از Mcal/kg 1/61و چربی بالاتر از 4درصد مرتبط است.

تنوع GWPدر جیره‌ها نشان داد که توانایی کاهشGWP از طریق انتخاب نوع و میزان استفاده از اجزاء مختلف خوراکی(عمدتا کنجاله سویا) وجود دارد و احتمال کاهش تولید متان با تولید شیر در سطح گله های تجاری مرتبط است.

نتایج این نظرسنجی نشان داد که در شمال ایتالیا سیلوی ذرت، کنجاله ذرت، و کنجاله سویا محبوب‌­ترین مواد خوراکی برای استفاده در جیره‌های گاوهای شیری هستند به علت تولید بالای ذرت و دسترسی زیاد پروتئین در کنجاله سویا. ولیکن، استفاده از این خوراک‌ها نگرانی‌ها را در مورد تولید گرمای جهان افزایش می‌دهد.

استفاده زیاد از سیلوی ذرت در جیره (بیشتر از 30درصد) و کنجاله ذرت (بیشتر از 20درصد) با تولید شیر بالاتر مرتبط نیست و برکارایی خوراک تاثیر منفی دارد. استفاده زیاد از کنجاله سویا (بالاتر از 15درصد) با سطح بالاتر تولیدFPCM مرتبط نیست اما تولیدGWPجیره را افزایش می‌دهد.در مقابل، مهم است که توجه کنیم که استفاده از سطح بالای علوفه در جیره باعث افزایش تولید متان می­‌شود که سطحGWP جیره را افزایش می‌دهد.

تنوع میزانGWP جیره‌ها که در این مقاله نشان داده شد بیانگر این موضوع است که :

کاهش میزانGWP جیره‌ها و در نتیجه افزیش تولید شیر امکان پذیر است، از طریق انتخاب مناسب اجزا خوراک و میزان استفاده از آنها در حالی‌که تمام نیازهای گاو را تامین کنیم.

این پیشنهاد برای فرموله کردن جیره برای گوساله‌ها و تلیسه‌ها، با توجه به اهیمت آنها در تولید گازهای گلخانه‌ای می‌تواند مفید باشد. در آینده، زمانی‌که جیره‌ای را بالانس می‌کنید، مهم است که آنها را هم در سطح خوراک و هم در سطح جیره بررسی کنید به منظور کمک به پایداری کلی تولید دام‌ها.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

  • تعداد بازدید: 76

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود