تاثیر مدت و دمای ذخیره سازی بر میزان کلسیم کل خون گاوها

پایداری کلسیم کل (tCa) خون و پلاسما بعد از تاخیر جداسازی از خون نگهداری شده در دمای 4 درجه، غلظت کلسیم کل سرم و پلاسما

اهداف ما بررسی:

1- پایداری کلسیم کل(tCa)خون و پلاسما بعد از تاخیر جداسازی از خون نگهداری شده در دمای 4درجه.

2- غلظت کلسیم کل سرم و پلاسما ذخیره شده در80-درجه.

از 19 گاو نمونه خون به داخل لوله های خلا (Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ) بدون افزودنی (سرم) یا حاوی هپارین (پلاسما) گرفته شد.

غلظت کلسیم پلاسما و سرم دو ساعت بعد از خون گیری به عنوان غلظت پایه کلسیم (زمان صفر) تعیین شد.

برای بررسی تاثیر ذخیره طولانی مدت خون در4درجه، از نمونه­‌ها بعد از6، 24، 48، 72ساعت و7و 14روز ذخیره سازی سرم و پلاسما جدا شدند. برای بررسی پایداری نمونه‌­های منجمد سرم و پلاسما در دمای 80- درجه، نمونه­ها برای 7روز و یا 1، 3، 6، و 12 ماه ذخیره شدند.

متوسط غلظت کلسیم زمان صفر:

در سرم (1.59mmol/L 2.60 to)25/2

در پلاسما (1.60mmol/L 2.65 to)28/2 بود.

برای تمام نمونه­‌های ذخیره شده در دمای4 یا 80-درجه، متوسط تفاوت غلظت کلسیم از زمان صفر در دامنه ای از 0/02- تا0/03mmol/L بود.

متوسط تنوع در گاوها برای نمونه‌­های سرم و پلاسما ذخیره شده در 4درجه به ترتیب 1/1و 1درصد بود، و برای سرم و پلاسمای ذخیره شده در80درجه 1/1و 1/3درصد بود.

زمانی‌که خون کامل در4درجه ذخیره شدند،در نمونه­‌های برداشته شده در زمان­‌های مختلف وقتی با غلظت زمان صفر مقایسه شد تفاوتی در غلظت کلسیم کل سرم و پلاسما مشاهده نشد. همچنین نمونه­‌های منجمد ذخیره شده در دمای80- درجه تا 12ماه بعد پایدار ماندند.

بنابراین، نتایج نشان می­‌دهد که جدا از تنوع روش­های آنالیز، نمونه­‌های خون کامل می­‌توانند حداقل تا 14روز دردمای 4درجه درلوله‌های خلا بدون افزودنی یا حاوی لیتیوم هپارین بدون تغییراتی بیولوژیکی مهم در غلظت کلسیم کل ذخیره شوند.

علاوه بر این، سرم و پلاسما می‌توانند در80- برای حدود12ماه بدون تاثیر بر غلظت یون کلسیم کل ذخیره بشوند.

بطور کلی، نتایج نشان داد که نمونه‌­های خون می‌­توانند حداقل 14روز در دمای 4درجه در لوله‌­های بدون افزودنی یا حاوی هپارین لیتیوم ذخیره شوند بدون تغییر در غلظت کلسیم کل،علی رغم همولیز قابل توجه از روز7 تا 14نگهداری. نگهداری سرم و پلاسما در80- نیز تاثیر منفی بر غلظت یون کلسیم کل برای 12 ماه نداشت.

نگهداری تحت شرایط کنترل شده مانند این تحقیق به نظر می‌­رسد که تاثیری بر غلظت کلسیم کل ندارد.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

  • تعداد بازدید: 216

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود