تغذیه جایگزین شیر فرموله شده بر اساس اسیدهای آمینه برای گوساله های هلشتاین

گوساله های شیرخوار نیاز به اسیدهای آمینه به جای پروتئین خام دارند، ولیکن، بیشتر جایگزین های شیر هنوز بر اساس سطح پروتئین

گوساله‌های شیرخوار نیاز به اسیدهای آمینه به جای پروتئین خام دارند، ولیکن، بیشتر جایگزین های شیر هنوز بر اساس سطح پروتئین خام طراحی می‌­شوند.

مطالعات قبلی نشان داد که:

تغذیه شیر خشک اصلاح شده (24 درصد پروتئین و 20 درصد چربی به میزان 640 گرم در روز)

در مقایسه با شیر خشک استاندارد (چربی و پروتئین به میزان 20 درصد و تغذیه 570 گرم در روز) 

شیر خشک با رشد پر شتاب (26 درصد پروتئین و 16 درصد چربی به میزان 780 گرم در روز) عملکرد گوساله‌ها را بهبود بخشید.

یک مطالعه 56 روزه انجام شد تا بررسی کند که آیا در مقایسه با شیر خشک با فرمولاسیون استاندارد، تغذیه شیر خشک فرموله شده با اسیدهای آمینه برای رسیدن به میزان اسیدهای آمینه در شیر خشک 24:20 اما با کاهش سطح پروتئین نتایج مشابه یا افزایش عملکرد رشد و یا کاهش هزینه ها را دارد.

هشتاد گوساله‌ها 3 تا 5 روزه نر از دو منبع در یک هفته تهیه و با وزن بدن بلوک بندی شدند و بطور تصادفی به یکی از 4 تیمار شیر خشک اختصاص داده شدند شامل: (20) 20:20، (22) 22:20، (24) 24:20، و یک تیمار 22:20 که حاوی غلظت اسیدهای آمینه در سطح شیر خشک با 24 درصد پروتئین اما با میزان پروتئین کاهش یافته (22AA) بود.

تمام شیر خشک‌ها در سطح 570 گرم در روز در دو وعده برای 14 روز تغذیه شدند، 850 گرم در دو وعده تا 35 روزگی و سپس یک بار تغذیه در روز در سطح 410 گرم در روز تا شیرگیری در روز 42 روزگی.

گوساله ها در هچ هایی با بستر کاه که دسترسی آزاد به آب و استارتر پلت داشتند نگهداری شدند.

تمام دیتاها آنالیز شد با طرح بلوک کاملا تصادفی که هفته به صورت داده تکرار شده استفاده شد. وزن اولیه بین تمام تیمارها (42.4 ±2.2 kg) مشابه بود.

گوساله های مصرف کننده شیر خشک 22AA (82/1 کیلوگرم) وزن بدن بیشتری داشتند نسبت به گوساله هایی که شیر خشک 24 (75/4 کیلوگرم) را مصرف می کردند، و گوساله های مصرف کننده شیر خشک 20 (79/4 کیلوگرم) و 22 (78/8 کیلوگرم) وزن مشابه داشتند.

مصرف استارتر در گوساله های مصرف کننده تیمار22AA  بیشتر بود (810 گرم) در مقایسه با گوساله‌های مصرف کننده تیمار 20 (730 گرم) و 24 (670 گرم)، اما با گوساله های مصرف کننده تیمار 22 (780 گرم) مشابه بود.

* گوساله‌های مصرف کننده سطح 24 کمترین مصرف استارتر را داشتند.

این مطالعه نشان داد: رشد مشابه می‌تواند با شیر خشک غنی شده با اسیدهای آمینه با سطح کمتر از پروتئین به دست بیاید، که می‌تواند هزینه های پرورش را کاهش دهد.

مطالعه طراحی شد برای ارزیابی شیر خشک فرموله شده با استفاده از اسیدهای آمینه(22AA)   با کاهش سطح پروتئین برای رسیدن به غلظت اسیدهای آمینه شیر خشک با 24 درصد پروتئین، که ثابت می‌کند بهبود عملکرد رشد در مقایسه با شیر خشک 24:20 زمانیکه به گوساله های نر هلشتاین تغذیه گردید.

بر اساس فرضیه مطالعه، گوساله‌های مصرف کننده شیر خشک 22AA رشد مشابه یا بیشتر (14 روز اول) داشتند در حالیکه از لحاظ عددی هزینه پرورش کمتری را به ازائ هر کیلو رشد داشتند.

یافته های ما نشان داد که شیر خشک 22AA  می‌تواند وزن بدن، افزایش وزن روزانه، و ضریب تبدیل خوراک در 14 روز اول زندگی بهبود ببخشد.

رشد مشابه یا بهبود یافته می‌تواند توسط تغذیه شیر خشک غنی شده با اسیدهای آمینه با سطح پروتئین کمتر به دست بیاید، که هزینه رشد را کاهش می‌دهد.

بطور کلی، گوساله ها از تغذیه شیر خشک غنی شده با اسیدهای آمینه سود می‌برند که باعث عملکرد بهتر و یکنواخت تر می‌­شود.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 25

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود