تاثیر مکمل های چربی تجاری پالمیتیک و استئاریک بر قابلیت هضم مواد مغذی و واکنش های تولیدی گاوهای شیری

​ما مکمل های اسیدهای چرب تجاری حاوی اسید پالمیتیک ​و استئاریک را بر قابلیت هضم مواد مغذی و واکنش های تولیدی گاوهای ...

 ما مکمل های اسیدهای چرب تجاری حاوی اسید پالمیتیک(C16:0) و استئاریک(C18:0)  را بر قابلیت هضم مواد مغذی و واکنش های تولیدی گاوهای شیری بررسی کردیم. 36 گاو چند شکم هلشتاین اواسط شیردهی (146 روز) بطور تصادفی اختصاص داده شدند به مربع لاتین3 × 3 متعادل کوتاه شده، با 3 تیمار و 2 دوره 35 روز متوالی، که 5 روز نهایی برای نمونه گیری و جمع اوری اطلاعات استفاده شد. تیمارها عبارت بودند از 1- جیره کنترل بدون چربی (CON) 2- جیره کنترل با مکمل چربی پالمیتیک (PA) 3- و جیره کنترل با مکمل چربی پالمیتیک و استئاریک (MIX). سطح چربی مصرفی 5/1 درصد بود و جایگزین پوسته سویا در جیره شاهد شد. مدل اماری استفاده شده شامل اثرات تصادفی گاو در مربع و اثرات ثابت تیمار، دوره، مربع، و اثرات متقابل انها بود. اثرات طراحی شده به صورت 1- اثر کلی چربی (گروه کنترل در مقابل میزان متوسط گروه های دو و سه و 2- تاثیر نوع چربی (پالم در مقابل چربی مخلوط) بود. تیمارها تاثیری بر ماده خشک مصرفی، وزن بدن، یا تغییرات وزن بدن نداشتند. در مقایسه با گروه کنترل، استفاده از چربی قابلیت هضم کل اسیدهای چرب و اسیدهای چرب 18 کربنه را کاهش داد اما بر قابلیت هضم ماده خشک و NDF تاثیری نداشت. در مقایسه با گروه چربی مخلوط، چربی پالم قابلیت هضم ماده خشک و NDF را به میزان 6/3 و 8/4 درصد افزایش داد. چربی پالم در مقایسه با چربی مخلوط همچنین قابلیت هضم کل چربی و اسیدهای چرب 18 کربنه را افزایش داد اما قابلیت هضم اسیدهای چرب 16 کربنه تفاوتی نداشت. با استفاده از ازمون لوکاس، ما ضرایب قابلیت هضم را برای مکمل های چربی پالمیتیک و مخلوط به میزان 768/0 و 553/0 براورد کردیم. در مقایسه با گروه کنترل، استفاده از چربی تولید شیر را افزایش داد و تمایل به افزایش شیر تصحیح شده داشت، اما تاثیری بر تولید چربی و پروتئین نداشت. استفاده از پالمیتیک در مقایسه با چربی مخلوط، تولید شیر تصحیح شده و تولید چربی را افزایش داد اما تاثیری بر تولید پروتئین نداشت. نتایج ما نشان داد که گاوهایی که 45 کیلو شیر تولید می کنند پاسخ بهتری می دهند به مکمل چربی حاوی پالمیتیک بیشتر در مقایسه با مکمل هایی که حاوی پالمیتیک و استئاریک هستند، که احتمالا به این علت است که چربی پالم قابلیت هضم اسیدهای چرب و NDF را در مقایسه با چربی مخلوط افزایش می دهد.

بطور کلی، تولید شیر با افزودن چربی در مقایسه با گروه کنترل افزایش می یابد. در مقایسه با چربی مخلوط، چربی پالم قابلیت هضم چربی، NDF و انرژی، مصرف انرژی قابل هضم، تولید شیر تصحیح شده، و تولید چربی شیر را افزایش داد درحالیکه تاثیری بر ماده خشک مصرفی و افزایش وزن بدن نداشت. بنابراین، نتایج ما نشان داد که گاوهای شیری تولید کننده 45 کیلوگرم شیر واکنش بهتری به مکمل چربی حاوی اسید پالمیتیک در مقایسه با چربی مخلوط نشان می دهند.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 46

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود