رابطه خصوصیات تولیدمثلی با باروری، تولید شیر، و بقا در گله های شیری

این مطالعه بخشی از تحقیقاتی است که به بررسی ارتباطات بالقوه بین تنوع ژنومی و باروری گاوهای هلشتاین می پردازد.

این مطالعه بخشی از تحقیقاتی است که به بررسی ارتباطات بالقوه بین تنوع ژنومی و باروری گاوهای هلشتاین می پردازد. موضوع مقایسه عملکرد تولیدمثلی گاوهای هلشتاین در سه گروه با دو شاخص تولیدمثلی بود که برای رتبه بندی گاوها برای باروری بالقوه براساس احتمال پیش بینی بارداری گسترش یافتند. ارتباط بین دسته بندی شاخص های ارزیابی شده و متغیرهای باروری متعدد در یک جمعیت بزرگ از گاوهای هلشتاین در چند ایالت مورد آزمایش قرار گرفت. علاوه بر این، ما ارتباط بین شاخص های ارزیابی شده با تولید شیر و بقای دام­ها را انالیز کردیم. براساس اطلاعات فنوتیپی هر گاو، دو شاخص تولیدمثلی گسترش یافت، که نشان دهنده احتمال این پیش بینی است که گاو در اولین تلقیح پس از زایمان باردار شود. اطلاعات حاصل از 11733 گاوها که در 16 گله در 4 منطقه امریکا (شمال، مرکز، جنوب شرقی، و جنوب غربی) بودند استفاده شد. گاوها در زمان زایش وارد طرح شدند، و بصورت هفتگی برای خصوصیات تولیدمثلی، وضعیت سلامتی، تولید شیر، و بقا ارزیابی شدند. مدل نهایی شاخص اول شامل اثرات تصادفی مزرعه و اثرات ثابت زیر بود: 1- شیوع جفت ماندگی 2- متریت 3- اندومتریت حاد 4- لنگش در روز 35 شیردهی 5- شروع مجدد تخمک گذاری در روز 50 شیردهی 6- فصل زایش 7- شکم زایش. مدل دوم شامل موارد زیر بود : 1- شکم زایش 2-  نمره بدنی در روز 40 شیردهی 3- شیوع جفت ماندگی 4- متریت 5- شروع تخمک گذاری تا روز 50 شیردهی 6- منطقه 7- کتوز تحت حاد 8- ورم پستان 9- اندومتریت حاد و 10- تولید شیر در اولین شیردهی بعد از زایش، و نیز اثرات متقابل شروع تخمک اندازی بعد از زایش تا روز 50 شیردهی با منطقه، ورم پستان با منطقه، و تولید شیر در اولین تست بعد از زایش با شکم زایش بود. نتایج یکنواخت از دو شاخص و اندازه گیری های باروری و بقای جمع اوری شده از گاوها بدست امد. ما نتیجه گرفتیم که استفاده از این شاخص های تولیدمثلی می تواند روشی مناسب برای تعیین و جداسازی گاوها با توانایی تولیدمثلی بالا و پایین است.

همبستگی های خوبی بین شاخص های گسترش یافته در این مقاله و باروری گاوهای شیری نشان داده شد. بنابراین، رویکرد پیشنهادی با استفاده از این شاخص ها روشی مناسب برای تخصیص گاوها به گروه با باروری کم و زیاد است و امکان انتخاب گاوها را برای بررسی ژنوتیپ برای بررسی صفات مرتبط با باروری فراهم می آورد. این شاخصها ابزاری مفید برای کمک به تعیین فنوتیپی صفات مرتبط با باروری در تصمیم گیری های مربوط به مدیریت گله برای بهینه سازی عملکرد و سودآوری گله است.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 31

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود