تاثیر تنش حرارتی در اوایل و اواخر دوره خشکی بر توسعه غدد پستان گاوهای هلشتاین

تنش حرارتی در دوره خشکی تولید شیر بعدی را کاهش می دهد. موضوع ما بررسی تاثیر تنش حرارتی یا خنک کردن در اوایل و اواخر ...

تنش حرارتی در دوره خشکی تولید شیر بعدی را کاهش می دهد. موضوع ما بررسی تاثیر تنش حرارتی یا خنک کردن در اوایل و اواخر دوره خشکی بر بیان ژن غدد پستان و ساختارهای میکرو است. گاوها 45 روز قبل از تاریخ احتمالی زایش خشک شدند و بطور تصادفی به یکی از دو تیمار اختصاص داده شدند: تنش حرارتی (39 عدد) یا خنک شده (39 عدد) در اولین 21 روز دوره خشکی. در روز 22، گاوها جابه جا شدند یا باقی ماندند در گروه های تحت تنش یا خنک شده که 4 تیمار تولید کرد: تنش حرارتی در کل دوره خشکی (HTHT  18 عدد)، خنک شده در کل دوره خشکی (CLCL20 عدد)، تنش حرارتی در 21 روز اول و سپس خنک شده تا زایش (HTCL  21 عدد)، یا خنک شده در 21 روز اول و سپس تحت تنش تا زایش (CLHT  19 عدد). اطلاعات در دو دوره انالیز شدند: 21 روز اول (اوایل دوره خشکی) و از روز 22 تا زایش (اواخر دوره خشکی) و با استفاده از PROC MIXED یا GLM انالیز شدند. بیوپسی پستان (5 تا 8 گاو در هر تیمار) در روزهای 3-، 3، 7، 14 و 25 نسبت به زمان خشک کردن برای بررسی بیان ژن و بافت شناسی غدد پستان جمع اوری شد. در اوایل خشکی، خنک کردن باعث افزایش بیان ژن های CASP3, IGF1R, HSP90, HSF1, BECN1, ATG3, ATG5 و PRLR-LF نسبت به تنش حرارتی شد. ولیکن، در اواخر دوره خشکی، تیمارCLHT  بیان ژن های CASP3, CASP8, HSP70, HSP90, PRLR-LF, STAT5,β-casein وATG3  را نسبت به تیمار CLCL افزایش داد. در اوایل دوره خشکی، گاوهای مواجه شده با تنش حرارتی نسبت به گاوهای خنک شده مرگ سلولی و تکثیر پستان و stroma cell  را کاهش دادند. علاوه بر این یافته ها، گاوهای مواجه شده با تنش حرارتی در مقایسه با گاوهای خنک شده سه روز بعد از خشک کردن بافت پیوندی کمتری داشتند. ولیکن، در اواخر دوره خشکی، گاوهایHTHT  نسبت به گاوهای CLCL بافت پیوندی بیشتری داشتند. همچنین، در اوایل دوره خشکی، گاوهای مواجه شده با تنش حرارتی نسبت به گاوهای خنک شده تعداد الوئول های بیشتری داشتند، و تنش حرارتی بیان ژن های مرتبط با اتوفاژی و مرگ سلولی را در اوایل دوره خشکی کاهش داد، که با تاخیر در برگشت پستانinvolution  با تنش حرارتی همراه است. بنابراین، گاوهای مواجه شده با تنش حرارتی با اتوفاژی و مرگ سلولی به تاخیر افتاده برگشت پستانinvolution  طولانی تری دارند. همچنین، تنش حرارتی تکثیر غدد پستان را به خطر می اندازد که باعث افزایش بافت پیوندی در اواخر دوره خشکی می شود. این نتایج ثابت می کند که تنش حرارتی گردش کلی غدد پستانی را در دوره خشکی به خطر می اندازد، که سپس بر توانایی ترشحی و تولیدی در شیردهی بعدی تاثیر می گذارد.

گاوهای مواجه شده با تنش حرارتی در دوره برگشت پستان بیان ژن های CASP3, ATG3, ATG5, IGF1R, and PRLR-LF  را در غدد پستان کاهش می دهند، که به کاهش گردش سلولی در غدد پستان منجر می شود همانطور که در نسبت کمتر سلول های اپیتلیال پستان، stromal ، و مرگ و گسترش کل سلول ها مشاهده می شود. در اواخر دوره خشکی، در مرحله گسترش پستان، فشار ناگهانی تنش حرارتی بیان ژن های مرتبط با اتوفاژی، مرگ سلولی، و تکثیر را فعال می کند و غلظت پرولاکتین در گردش را در مقایسه با گاوهای خنک شده افزایش می دهد. بنابراین، تولید شیر کمتر بعد از دوره خشکی در تنش حرارتی به نظر می رسد که به علت مرگ سلولی ارامتر پستان بلافاصله بعد از خشک کردن است، که با افزایش مرگ سلول های پستان در اواخر دوره خشکی، و کاهش کلی در مدت زمان رشد پستان با زایش زودتر ادامه می یابد زمانیکه با گاوهایی که خنک شده اند در کل دوره خشکی مقایسه می شود.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 31

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود