​ارتباط بین وزن بدن در زمان اولین زایش با تولید شیر و طول عمر گله

موضوع این مطالعه بررسی ارتباط بین وزن بدن در اولین زایش و نرخ بلوغ با تولید شیر معادل 305 روز در اولین ...

موضوع این مطالعه بررسی ارتباط بین وزن بدن در اولین زایش و نرخ بلوغ (وزن بدن در اولین زایش به صورت درصدی از وزن بلوغ) با تولید شیر معادل 305 روز در اولین دوره، تولید شیر در 24 ماه بعد از اولین زایش، طول عمر، و تغییرات وزن در اولین ماه شیردهی در تلیسه های هلشتاین بود. ما تولید شیر و وزن بدن روزانه را از گله به دست اوردیم. اطلاعات شامل رکوردهای روزانه از 1110 گاو هلشتاین از دانشگاه ایالت پنسیلوانیا (435002 رکورد) و 1229 گاو هلشتاین از دانشگاه فلوریدا (462013 رکورد) که بین سال های 2001 تا 2016 زایش کرده بودند. وزن بدن در اولین زایش تعریف شد به عنوان میانگین وزن بدن از روز 5 تا 10 شیردهی در اولین شیردهی، در حالیکه تغییر وزن بدن بیانگر تغییرات وزن بدن هنگام زایش تا متوسط وزن بین روزهای 30 تا 40 شیردهی بود. تولید شیر معادل 305 روز و 24 ماه بعد از اولین زایش با مدل خطی انالیز شد که شامل اثرات فصل-سال-مزرعه زایش، سن اولین زایش، وزن بدن در اولین زایش، تغییر وزن بدن و نرخ بلوغ بود. تغییرات وزن بدن با مدل مشابه برای تعیین ارتباط با وزن بدن اولین زایش انالیز شد. انالیزهای بقا برای براورد تاثیر وزن بدن در زمان زایش بر بقا انجام شد. تلیسه ها در رتبه 60 درصد اول وزن بدن در زمان زایش بطور معنی داری تولید شیر معادل 305 روز بیشتری در اولین دوره داشتند (10041 تا 10081 کیلوگرم) در مقایسه با تلیسه های سبک تر (9683 تا 9917 کیلوگرم)، و ارتباطی بین وزن بدن در زمان زایش و تولید شیر معادل 305 روز در اولین دوره در تلیسه های 60 درصد اول از لحاظ وزن بدن مشاهده نشد. ارتباط بین وزن زایش و تولید شیر 24 ماهه معنی دار نبود. تلیسه با وزن زایش یا نرخ بلوغ بالاتر بطور معنی داری وزن بیشتری در اوایل شیردهی از دست دادند. اگرچه وزن زایش و نرخ بلوغ می توانستند تولید شیر معادل 305 روز در اولین دوره را پیش بینی کنند، انها برای کمتر از 3 درصد از تغییرات تولید شیر معادل 305 روز در اولین دوره یا تولید شیر 24 ماهه مسئول بودند، که بیانگر این است که وزن بدن در زمان زایش و نرخ بلوغ دلایل اصلی تنوع در تولید شیر نیستند. در مقایسه با تلیسه های سبک تر، تلیسه های سنگین تر 49 درصد احتمال بیشتری داشت که در زمان بیان شده حذف شوند. این داده ها نشان می دهد که بین تلیسه هایی که مدیریت یکسان دارند، تلیسه های سنگین تر نسبت به تلیسه های سبک تر شیر بیشتری در اولین شیردهی تولید می کنند اما وزن بدن بیشتری از دست می دهند، احتمال حذف بالاتری دارند، و تولید شیر بالاتری در مدت زمان طولانی ندارند. بر اساس این اطلاعات، تلیسه هایی که به 73 تا 77 درصد نرخ بلوغ در اولین زایش می رسند تولید شیر بالاتری در اولین شیردهی بدون کاهش تولید شیر در طولانی مدت یا طول عمر دارند.

مطالعه ما نشان داد که بین تلیسه هایی که مدیریت یکسان داشتند، تلیسه های سنگین تر در اولین زایش تا حدودی تولید شیر بالاتری در اولین شیردهی نسبت به تلیسه های سبک تر داشتند. تلیسه هایی که در زمان زایش سنگین تر بودند همچنین وزن بدن بیشتری در اولین ماه شیردهی از دست دادند و در نتیجه احتمال حذف بالاتری نسبت به تلیسه های سبک تر داشتند. بر اساس اطلاعات ما، تلیسه هایی که به نرخ بلوغ 73 تا 77 درصد در اولین زایش می رسند می توانند شیر بیشتری در اولین شیردهی تولید کنند بدون کاهش تولید شیر و طول عمر در طولانی مدت.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 90

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود