اثرات مکمل کلسیم خوراکی پس از زایش بر تولید شیر، ترکیب شیر و تولیدمثل در گاوهای چند شکم جرسی و جرسی - هلشتاین

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثرات مکمل کلسیم خوراکی پس از زایش بر میزان شیر، تولید شیر تصحیح شده بر اساس انرژی و ...

 

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثرات مکمل کلسیم خوراکی پس از زایش بر میزان شیر، تولید شیر تصحیح شده بر اساس انرژی، غلظت چربی شیر، غلظت پروتئین شیر و نمره خطی تعداد سلول های سوماتیک در 3 آزمایش اول ماهانه پس از زایش، اوج تولید شیر، احتمال بارداری در اولین تلقیح و احتمال بارداری تا 150 روز شیردی در 1129 گاو چند شکم جرسی و جرسی × هلشتاین از 2 گاوداری تجاری بود. پس از زایش، گاوها به گروه کنترل (بدون مکمل خوراکی کلسیم ؛ 567 عدد) یا مکمل خوراکی کلسیم در روز 0 و 1 شیردهی (کلسیم خوراکی؛ 50 تا 60 گرم کلسیم به صورت بولوس؛ 562 عدد) اختصاص یافتند.رکورد ماهیانه تولید شیر، ترکیب، و اطلاعات سلول بدنی شیر از سازمان بهبود گله شیری به دست امد. سوابق گله برای داده های تولیدمثل استفاده شد. اثرات تیمار با توجه به اطلاعات سطح گاو موجود در زایش (شکم زایش، نژاد، میزان تولید شیر شیردهی قبلی، طول دوره شیردهی قبلی، طول دوره خشکی، طول دوره ابستنی، وضعیت بدن و نمره لنگش هنگام زایش، سهولت زایش و جنس گوساله) ارزیابی شد. علاوه بر این، برای تعدادی از گاوها غلظت کلسیم سرم قبل از تیمار مورد بررسی قرار گرفت (756 عدد). به طور کلی، مکمل کلسیم خوراکی بر متغیرهای تولیدی و تولیدمثلی ارزیابی شده تأثیر نمی گذارد. با این حال، اثرات مشروط به طول دوره شیردهی قبلی و نمره لنگش در زمان زایش مشاهده شد. تولید شیر و تولید شیر تصحیح شده بر اساس انرژی در طول 3 ماه اول شیردهی ماهانه 1.8 کیلوگرم در روز برای گاوهای مکمل شده در مقایسه با گاوهای شاهد با طول دوره شیردهی قبلی در گروه چهارم بیشتر بود. تولید شیر تصحیح شده بر اساس انرژی برای گاوهای گروه تیمار در مقایسه با گروه شاهد با طول دوره شیردهی قبلی در گروه اول، 1.1 کیلوگرم در روز کمتر است. اوج تولید شیر برای گاوهای تیمار در مقایسه با گاوهای شاهد با نمره حرکتی بالاتر از 2 در زایش 1.6 کیلوگرم بیشتر است. اثرات تیمار قبل از استفاده از بلوس به غلظت کلسیم سرم مربوط نبود. نتایج نشان می دهد که اثرات مکمل کلسیم خوراکی پس از زایش به عوامل مرتبط با گاو مانند طول دوره شیردهی قبلی و نمره لنگش در زمان زایش در گاوهای چند شکم جرسی و جرسی × هلشتاین مرتبط است.

تغذیه مکمل خوراکی با 50 تا 60 گرم کلسیم در روزهای 0 و 1 شیردهی به گاوهای چند شکم جرسی و جرسی × هلشتاین دارای حداقل اثرات در سطح تیمار بود اما باعث افزایش تولید شیر و ECM در 3 ماه اول شیردهی برای گاوهای مکمل شده در گروه 4 بود. طول در چهارم چهارم. مکمل کلسیم خوراکی همچنین تمایل به افزایش اوج تولید شیر برای گاوهایی با نمره لنگش بزرگتر از 2 در زمان زایش و کاهش تولید ECM در 3 ماه اول شیردهی برای گاوهایی با طول دوره شیردهی قبلی در گروه اول دارد. مکمل کلسیم خوراکی بر غلظت چربی شیر، غلظت پروتئین و نمره خطی SCC در 3 ماه اول شیردهی تأثیرگذار نبود، احتمال بارداری در اولین تلقیح و احتمال بارداری با روز 150 شیردهی متفاوت نبود. غلظت کلسیم سرم قبل از تیمار بر پاسخ به مکمل خوراکی کلسیم تأثیر نمی گذارد. مطالعات بیشتر باید استراتژی های مختلف مصرف مکمل کلسیم خوراکی را ارزیابی کند تا سودآوری مکمل کلسیم خوراکی بعد از زایش در گاوهای چند شکم نژاد جرسی و جرسی × هلشتاین را ارزیابی کند.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 280

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود