تاثیر اضافه نمودن مخمر اکتی ساف Sc47 برروی عملکرد گاوهای شیری تغذیه شده با جیره بر پایه علوفه

هدف آزمایش ارزیابی اثرات اضافه نمودن مخمر اکتی ساف Sc47 برروی عملکرد گاوهای شیری تغذیه شده با جیره بر پایه علوفه بود

 

 

 

استرالیا-آزمایش مزرعه ای

هدف

هدف از این آزمایش ارزیابی اثرات اضافه نمودن مخمر اکتی ساف Sc47 برروی عملکرد گاوهای شیری تغذیه شده با جیره بر پایه علوفه برروی تولید شیر، چربی شیر و قدار پروتئین شیر و همچنین سلول های سوماتیک بود.

این آزمایش در شرایط مزرعه ای استرالیا با اکتی ساف Sc47 با میزان دوز 5 گرم به ازای هر گاو در روز انجام گرفت.


مواد و روش ها:

 1. شرایط پرورش

این آزمایش در ناحیه ویکتوریا، که منطقه اصلی پرورش و نگهداری گاو شیری در استرالیا محسوب می شود، انجام ش. در این فارم 800 گاو شیری از نژاد هلشتاین فریزین استرالیایی که 9500 لیتر به ازای هر راس در طول سال به طور میانگین تولید می کردند، وجود داشتند.

گاوها به دو گله برابر تقسیم شدند و شرایط پرورش در دو دسته نیز با یکدیگر برابر بود: یکی از این گله ها تولید کننده شیر معمولی بود و دیگری شیر A2 تولید می کرد. شیر A2 یک برندی در استرالیا، نیوزلند و بریتانیا می باشد که حاوی بتاکازئین است و نشان داده شده که شیر A2 تقویت کننده سلامت دستگاه گوارش مصرف کنندگان می باشد ( در مقایسه با شیر تجاری که به طور عمده حاوی شکل A1 پروتئین می باشد).

گاوهای شیری در مرتع چرا کرده و با یک جیره مخلوط جزئی (PMR، جدول 1) به صورت یکبار در روز در نوبت صبح تغذیه می شدند. این جیره PMR حاوی علوفه گراس یا سیلاژ ذرت، علوفه خشک یونجه، کاه، گندم، کانولا، پنبه دانه و کیک سیاه (فرآورده فرعی حاصل از استخراج نشاسته از دانه ذرت) بود. این جیره غذایی یکبار در طول دوره آزمایش اصلاح شد (در تاریخ 17/05/2013).

یک پریمیکس نیز به میزان 200 گرم به ازای هر راس در روز که حاوی مواد معدنی، ویتامین ها، عناصر کم نیاز، جوش شیرین (50 گرم به ازای هر گاو در روز) و موننسین (250 میلی گرم به ازای هر گاو در روز) مورد تغذیه قرار می گرفت.

مصرف خوراک هر گاو در روز 22.13 کیلوگرم با میانگین ماده خشک 31.9 درصد بود.


جدول 1-جیره آزمایشی


ارزش غذایی خوراک

ترکیب جیره  (کیلوگرم ماده خشک به ازای هر راس در روز)

درصد ماده خشک

انرژی (MJ/kg DM)

NDF (% DM)

25/02/2013

17/05/2013

گندم

90

13.5

13

5.85

4.95

کیک سیاه

50

14

10

0.75

0.75

پنبه دانه

92-90

14

45

--

1.38

کنجالا کانولا

90

11.5

30

2.43

0.9

کاه

85

4.5

78

0.3

0.4

یونجه

85

9.50

45

1.7

--

علوفه خشک ماشک

85

9.5

43

--

1.3

سیلاژ چاودار

36.2-35.2

9.97-8.99

38.8-48.2

4.7

1.1

سیلاژ ذرت

35.6

9.7

43.6

--

5.34

مرتع

15-20

11.5-10.5

40-47

3

6

ارزن (مرتع تابستانه)

20

10

45

3

--


 1. طرح آزمایشی

الف - گروه بندی

گاوهای آماده برای تولید گوساله از میان دو گله در فارم به منظور داشتن گروه های همگن انتخاب شدند:

گروه شاهد: جیره پایه

گروه آزمایشی: جیره پایه که با استفاده از اکتی ساف Sc47 به میزان 5 گرم به ازای هر راس در روز (یا 50 میلیارد CFU به ازای هر راس در روز) مکمل زده شده بود.

گروه های آزمایشی (شاهد و اکتی ساف Sc47) که شامل 44 راس گاو بودند به تدریح با توجه به معیارهای ذیل به گروه ها اختصاص داده شدند:

 • برابری

 • تاریخ گوساله زایی

 • عملکرد در دوره شیردهی قبلی (تولید شیر، مقدار چربی و پروتئین شیر)

دو گروه مشابه یکدیگر بودند بدون هیچ گونه تفاوت معنی دار در نرخ برابر، تاریخ گوساله زایی و همچنین میانگین تولید شیر.


 1. اضافه کردن مکمل

اکتی ساف در جیره گله A2 در فصل پاییز برای مدت سه ماه مورد استفاده قرار گرفت (مارس تا می). متوسط روزهای شیرواری در شروع 13 و در پایان دوره آزمایش 75 بود. دوره شیرواری گاوهای نیز به طور متوسط 3.6 بود.


پ- اندازه گیری های آزمایشی

آزمایش های گله حداقل دوبار در ماه انجام می شد. در هر زمان، تولید شیر و ترکیبات شیر (چربی و پروتئین) و همچنین مقدار سلول های سوماتیک ثبت می شد. اکتی ساف Sc47 9 روز قبل از اولین رکورد در جیره گنجانده می شود.

نیمه اول این دوره آزمایشی آب و هوا بسیار گرم بود (میانگین حداکثر درجه حرارت 30 درجه سانتیگراد بود) و گاوها در معرض استرس گرمایی بودند (THI بیشتر از 68) که خطر بروز اسیدوز افزایش می یافت.


 1. تجزیه تحلیل داده ها

داده ها با روش و مدل مخلوط خطی با استفاده از نرم افزار SPSS 11.5 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. در آن گاوها جزء واحدهای آزمایشی بودند.


نتایج

تاثیر بر تولید شیر

به طور متوسط در طول دوره آزمایش، تفاوت در تولید شیر بین دو گروه به میزان 2.3 لیتر به ازای هر گاو در روز بود. در طول دوره آزمایش مکمل کردن جیره با اکتی ساف Sc47 نتایج بزرگتری در مقایسه با گروه شاهد حاصل شد.


جدول 2- میانگین تولید شیر در دوره آزمایشی سه ماهه


شاهد

اکتی ساف

تفاوت

اثرات جیره

تولید شیر (لیتر در روز)

35.7

38.0

2.3+

P<0.10


اثرات بر مقدار پروتئین و چربی شیر

تفاوت در مقدار پروتئین و چربی شیر در بین تیمارها با اضافه کردن اکتی ساف Sc47 معنی دار نبود (جدول 3). میزان مواد جامد موجود در شیر برای گاوهای تغذیه شده با مخمر زنده افزایش یافت که به طور عمده این حالت به خاطر بهبود قابل توجهی در مقدار چربی به میزان 8 درصد است.

جدول3- میانگین مقدار پروتئین و چربی در دوره آزمایشی سه ماه


شاهد

اکتی ساف

تفاوت

اثرات جیره

نرخ چربی (%)

4.12

4.17

=

NS

مقدار چربی (کیلوگرم در روز)

1.46

1.58

0.12+

P<0.05

نرخ پروتئین (%)

3.28

3.18

=

NS

مقدار پروتئین (کیلوگرم در روز)

1.15

1.20

0.05+

NS

مواد جامد شیر

2.71

2.84

0.13+

P<0.10


اثرات بر سلامت پستان

در طول این آزمایش، میانگین تعداد سلول های سوماتیک (SCC و جدول 4) به طور معنی داری در گروه اکتی ساف SC47 پایین تر بود (P<0.05). تفاوت بین دو گروه در پایان دوره استرس گرمایی بالاتر بود. میانگین تعداد سلول های سوماتیک در تیمار حاوی اکتی ساف در طی دوره استرس گرمایی به میزان 26 درصد و پس از دوره استرس گرمایی به میزان 55 درصد پایین تر بود.

جدول 4- میانگین تعداد سلول های سوماتیک در طی دوره آزمایشی سه ماهه


شاهد

اکتی ساف

تفاوت

اثرات جیره

SCC (‘000 cells/mL)

238

132

106-

P<0.05


نتیجه گیری

استفاده از مخمر اکتی ساف Sc47 منجر به افزایش 2.3 لیتری شیر به ازای هر گاو در روز شد. هیچگونه تغییری در نرخ چربی و پروتئین شیر دیده نشد و میزان مواد جامد موجود در شیر به طور معنی داری به میزان 130 گرم به ازای هر گاو در روز افزایش یافته بود. به علاوه گروه استفاده کننده از مخمر زنده تعداد سلول های سوماتیک پایین تری (45% - در مقایسه با گروه شاهد).

نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از اکتی ساف Sc47 در جیره بر پایه علوفه گراس به میزان 5 گرم به ازای هر راس گاو در روز در اوایل دوره شیردهی می تواند منجر به افزایش معنی داری در تولید شیر بدون رقیق سازی شود و می تواند اثرات غیر مستقیم و مثبتی بر سلامت پستان بگذارد.


خلاصه فنی:

هضم در داخل شکمبه بوسیله یک جمعیت بی هوازی متنوع که شامل پروتوزوآها، باکتری ها و قارچ ها انجام می شود. انواع این فعالیت های میکوبی منجر به هضم خوراک می شود که مواد مغذی مورد نیاز برای نشخوارکنندگان را فراهم می کند. بوجود آمدن محیط شکمبه ای مناسب اجازه تخمیر میکروبی مطلوب را فراهم می نماید. عدم وجود جمعیت میکرواورگانیسم های نامطلوب می تواند منجر به برخی بیماری های شدیدی مثل اسیدوز، لنگش و ... شود.

در طول دوره آزمایش گاوها تحت تاثیر یک چالش استرس گرمایی در ابتدای دوره شیردهی شدند که خطر بروز اسیدوز در این زمان افزایش یافت. در واقع در درجه حارت های محیط خارجی بالاتر از 23 تا 25 درجه سانتیگراد گاوها نیاز به انرژی بیشتری برای خنک کردن خود دارند. این انرژی اضافی برای نگهداری مورد استفاده قرار می گیرد و برای تولید شیر و تولید مثل مورد استفاده قرار می گیرد. به علاوه با بالا رفتن درجه حرارت رفتار مصرف خوراک نیز تغییر می کند و میزان ماده خشک مصرفی کاهش پیدا می کندتا میزان حرارت تولید شده در داخل شکمبه کاهش پیدا کند و در این شرایط بیشتر ترجیح می دهند تا از ترکیبات خوراکی که به آسانی مورد هضم قرار می گیرند در مقایسه با الیاف تغذیه نمایند. این می تواند باعث کاهش فعالیت ویدن خوراک شود و در نتیجه تولید بزاق نیز کاهش یافته و باعث افت pH (بالا رفتن خطر بروز اسیدوز تحت حاد) و کاهش عملکرد حیوان شود.

 • اکتی ساف قادر به تاثیرگذاری بر محیط شکمبه در جهت مطلوب و حمایت از باکتری های استفاده کننده از لاکتات می شود و میزان افت pH را محدود و خطر بروز اسیدوز را کاهش می دهد. در این آزمایش، مقدار چربی شیر بالاتر و تولید شیر از نتایج استفاده از اکتی ساف و ظرفیت آن در اصلاح محیط شکمبه و جلوگیری از اسیدوز تحت حاد می باشد.

 • اکتی ساف با بوجود آوردن محیط شکمبه ای سالم، موجب بهبود رفاه و آسایش حیوان می شود و به طور غیر مستقیم برروی سلامت پستان گاو شیری تاثیر می گذارد.

در این آزمایش تعداد سلول های سوماتیک در گاوهای تغذیه شده با اکتی ساف پایین تر بوده است.

 • به علاوه از اکتی ساف که به طور مستقیم موجب افزایش باکتری های استفاده کننده از لاکتات شده و میزان باکتری های فیبرولایتیک را افزایش می دهد می توان به همراه موننسین که یونوفر که موجب محدود کردن جمعیت خاصی از باکتری های شکمبه می شود، می توان استفاده نمود.

در این آزمایش بهبود در تولید شیر و میزان مواد جامد موجود در شیر برای گاوهای تغذیه شده با موننسین به همراه اکتی ساف نشان دهنده وجود یک رابطه سینرژیسم (هم افزایی) در این دو افزودنی می باشد.


 • تعداد بازدید: 2176

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود