پرورش گوساله

مراقبت از گوساله احتمالاً یکی از پر چالش ترین وظایف در گاوداری است زیرا گوساله های شیرخوار بیشتر در معرض بیماری هستند. روش های پرورش گوساله امکان پیشرفت های زیادی را در مراقبت از گوساله در ده سال آینده بوجود خواهد آورد. پیش بینی می کنیم که تغذیه شیر بیشتر در گوساله ها باعث صرفه جویی در نیروی کار و حفظ حالت طبیعی شیرخواری گوساله خواهد شد. این نوع سامانه شیردهی باعث تسهیل در دوره انتقال گوساله ها قبل از شیرگیری و صرفه جویی در زمان و هزینه می شود.

با این حال، تغییر در خوراک دهی و جایگاه چالش های جدیدی ایجاد می کند که به نوآوری و تحقیقات بیشتری نیاز دارد. در جایگاه های گروهی حجم شیر بیشتری استفاده می شود، گوساله ها رشد سریع تری دارند و به رفتار طبیعی شان نزدیک تر هستند. جایگاه گروهی اگرچه باعث افزایش رقابت می شود ولی ممکن است خطر انتقال بیماری ها را نیز افزایش دهد.

شیر کمتر سرعت رشد کمتر

در سامانه های مدیریتی پرورش تلیسه هلشتاین به گساله ها معمولاً به میزان 10 درصد وزن تولد حدود 4.5 کیلو) در روز شیر تغذیه می شود. گوساله ها با این روش تغذیه در معرض بیماری هستند و اغلب وزن کافی نمی گیرند و گاهی میزان تلفات زیاد است.
ما اثرات تغذیه گوساله به روش تغذیه آزاد (ad libitum) را مورد آزمایش قرار دادیم. در هر آزمایش افزایش وزن، مصرف شیر، مصرف جیره آغازین و تعداد روزهای اسهال در گوساله هایی که به طور معمول شیر داده می شوند (2 بار در روز معادل 10 درصد وزن بدن) را در مقابل گروه شاهد بررسی کردیم و متوجه شدیم گوساله هایی که به طور معمول از شیر تغذیه می کنند طی دو هفته پس از تولد افزایش وزن روزانه کمتر از 450 گرم و گوساله هایی که مصرف شیر در آن ها تا حد اشتها بود، افزایش وزن روزانه 800 گرم داشتند.
تصور می شود که مصرف شیر کمتر باعث مصرف ماده خشک بیشتر شده است. به علاوه در پنج هفته اول زندگی تغذیه گوساله با شیر کمتر باعث مصرف بیشتر جیره آغازین گردید (0.17 در برابر 0.2 کیلوگرم در روز) اما مصرف بیشتر جیره آغازین نمی تواند جبران تغذیه کمتر شیر باشد که توجیه کم بودن افزایش وزن گوساله در سامانه های معمول است. همچنین متوجه شدیم که تغذیه آزاد گوساله ها با شیر باعث بازگشت سریع به میزان مصرف جیره آغازین به مقداری می شود که گوساله های معمولی در زمان شیرگیری دارند، ولیکن هر دو گروه به طور میانگین 2 کیلوگرم جیره آغازین در روز طی دو هفته پس از شیرگیری مصرف خواهند کرد.
دسترسی به شیر بیشتر، مشکلات اجرائی بیشتر از جمله حفظ کیفیت شیر در زول روز خصوصاً طی آب و هوای گرم سال در بر خواهد داشت. روش دیگر دسترسی نامحدود گوساله به شیر در زمان محدودی از روز است. تحقیقات نشان دادند که گوساله هایی که دسترسی نامحدود به شیر داشتند حدود 45 دقیقه د روز شیر می خورندو بیشترین حجم مصف شیر در آن ها بلافاصله پس از دادن شیر می باشد. بنابراین اثرات دسترسی محدود به شیر (4 ساعت در روز در دو عده، هر وعده 2 ساعت) را در مقایسه با دسترسی دائم به شیر درمرد فراسنجه های مصرف شیر، میزان افزایش وزن و رفتار گوساله بررسی کردیم. گوساله ها در هر دو گروه شیر یکسانی مصرف کردند.
توصیه های رایج در مورد سن و روش از شیرگیری برای گوساله هایی که به طور مرسوم تغذیه می شوند و رشد آهسته تری دارند، مخصوص است. در مورد بهترین روش از شیرگیری سریع گوساله هایی که شیر با حجم بالا مصرف می کنند، اطلاعات کمی در دسترس است. تحقیقات جدید نشان داده اند که کاهش تدریجی شیر مصرفی در روزهای قبل از شیرگیری بهترین حالت انتقالی را ایجاد می کند. در مطالعه ای که به گوساله ها تا 12 لیتر در روز شیر داده می شد، قطع شیر به طور ناگهانی را با قطع شیر تدریجی طی 4، 10 یا 22 روز مقایسه نمودیم. گروه قطع ناگهانی، کمترین میزان مصرف جیره آغازین و بهترین افزایش وزن را قبل از شیرگیری داشتند. پس از شیرگیری گوساله های گروه 22 و 10 روز، جیره آغازین بیشتر و آفزایش وزن بهتری نسبت به گروه قطع شیر ناگهانی داشتند. این اعداد نشان می دهند که دوره شیرگیری 10 روز بهترین حالت است.


مقالات مرتبط
دستگاه گوارش گوساله​​

  • تعداد بازدید: 2427

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود