ساکارولایف

محصول ساکارولایف نوع خاصی از مخمر ساکارومایسس سرویزیه است که با توانایی مصرف اکسیژن در محیط شکمبه سبب تحریک رشد باکتری های سلولایتیک و تثبیت pH شکمبه و پیشگیری از اسیدوز تحت بالینی شده و با بهبود فعالیت آنزیمی دستگاه گوارش، سبب بهبود هضم پذیری خوراک می شود. این محصول روکش دار است و در محیط دستگاه گوارش فعال شده و در هنگام انبار داری از غلظت ان کاسته نمی شود. تعداد کل سویه پروبیوتیک در هر گرم CFU 109X 10 است.

نمایش محصول

اکتی ساف (بیوساف) - Actisof

اکتی ساف (بایوساف) حاوی حداقل 10 میلیارد سلول زنده مخمر به ازای هر گرم از محصول می باشد و اولین مخمر زنده ساکارومایسس سرویسیه (سویه47 Sc)، که شرکت لزافر فرانسه در اتحادیه اروپا به ثبت رسانده است.

نمایش محصول
مخمر زنده