پادکست شماره نهم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست نهم 🔻موضوع : اسهال در گوساله 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_ ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هشتم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هشتم 🔻موضوع:  از شیرگیری گوساله 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #د ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هفتم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هفتم 🔻موضوع: اهمیت پروتئین عبوری و منابع آن 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پا ...
نمایش پادکست

پادکست شماره ششم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست ششم 🔻موضوع: تغذیه با شیر کامل و جایگزین شیر گوساله 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین ...
نمایش پادکست

پادکست شماره پنجم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست پنجم 🔻موضوع: بودجه بندی زمانی 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان ...
نمایش پادکست

پادکست شماره چهارم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست چهارم 🔻موضوع: آغوز – بخش دوم 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپا ...
نمایش پادکست

پادکست شماره سه


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست سوم 🔻موضوع: آغوز – بخش اول 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محس ...
نمایش پادکست

پادکست شماره دو


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست دوم 🔻موضوع: اینترنت اشیا و گجت های هوشمند 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی ...
نمایش پادکست

پادکست شماره یک


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست اول باموضوع: معرفی گروه.... 🔻هرهفته شنبه ها شنونده باشید #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان ...
نمایش پادکست