پادکست شماره هشتاد و پنج

پادکست شماره هشتاد و پنج

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست هشتاد و پنج
🔻موضوع: تلقیح زود هنگام تلیسه ها می تواند عملکرد گله را کاهش دهد
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

نیاز است که در مورد استراتژی زمان مناسب تلقیح تلیسه های شیری در صنعت گاو شیری مجددا فکر شود. به تازگی روش جدیدی در پرورش تلیسه ها رایج شده است به این معنی که تلیسه ها را هرچه سریعتر وارد سیکل شیردهی کنید، تا جلوی مصرف پول گرفته شود و تلیسه ها شروع به تولید درآمد کنند. تلقیح زودهنگام تلیسه ها بدون در نظر گرفتن میزان رشد روزانه و وزن زمان زایش می تواند باعث عقب افتادن کل گله شود. در این حالت شما دام هایی دارید که هنوز رشد کافی نکرده اند و بلوغ فیزیکی نرسیده اند و تولید شیر را به منظور رسیدن به رشد نهایی کاهش می دهند. برای جلوگیری از این موضوع باید وزن تلیسه ها و وزن بلوغ گله خود را داشته باشید و بر اساس آنها نرخ رشد مناسب تلیسه را از شیرخوارگی تا زایش پیدا کنید و برای رسیدن به ان برنامه داشته باشید.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی #اینترنت_اشیاء #گجت_هوشمند


بیش از ۳ سال قبل