آگرو شیلد

آگرو شیلد پروبیوتیک جهت مصرف گوساله، نشخوارکنندگان و طیور می باشد. این پروبیوتیک حاوی باکتری های باسيلوس سوبتيليس و باسيلوس ليشني فرميس می باشد. این دو باکتری جزو ميكروارگانيسم هاي مطلوب و غير بيماريزاي دستگاه گوارش مي باشند که به علت تولید اسپور قدرت بقا در pH پایین معده را دارند و آنزيم هايي مانند پروتئاز، ليپاز و آميلاز را توليد مي كنند. همچنین به علت دارا بودن اسپور فرآيند پلت سازي را به خوبي تحمل مي كنند. همچنین اين باسيل ها، تركيبات ضد ميكروبي توليد مي كنند كه بر بسياري از باكتري هاي بيمار

نمایش محصول

آگرین گارد

آگرین گارد پروبیوتیک مخصوص مصرف در گوساله و نشخوارکنندگان بالغ است. باکتریهای موجود در آگرین گارد (لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس بولگاریکوس، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس رامنوسوس، بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، استرپتوکوکوس ترموفیلوس، انتروکوکوس فاسیوم) با باکتری های مضر دستگاه گوارش رقابت کرده و از تکثیر آنها ممانعت می کنند. این محصول موجب اصلاح جمعیت باکتریایی، تحریک سیستم ایمنی و نهایتا بهبود کارایی دام می شوند.

نمایش محصول

پروبیوتیک