نیتروفیت

نیتروفیت فرمولاسیون محصول نیتروفیت به نحوی است که در محیط شکمبه، محتوای نیتروژنی آن، به تدریج و در یک بازه زمانی مناسب، در اختیار میکروارگانیسم‏های موجود قرار گرفته تا آنها فرصت کافی برای بهره‏برداری از آن و ساخت پروتئین میکروبی را داشته باشند. بنابراین این محصول جایگزین بخشی از سایر منابع پروتئینی خوراک شده و هزینه خوراک را کاهش خواهد داد. همچنین با توجه به محدودیت مصرف ماده خشک (DMI) در گاوهای شیری، با تامین بخشی از احتیاجات پروتئینی از طریق مصرف این محصول، می‏توان از فضای خالی ایجاد شده در

نمایش محصول
اوره آهسته رهش