پادکست شماره هشتاد و شش

پادکست شماره هشتاد و شش

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست هشتاد و شش
🔻موضوع: تغذیه تلیسه از شیرگیری تا تلقیح
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

حفظ یکنواختی تغذیه و رشد در این مرحله چالش بزرگی است. یک جیره یکنواخت برای بهبود رشد کافی گوساله ها و این که آنها تقریبا همگی در زمان تلقیح به یک اندازه باشند را تضمین می کند. جیره های با علوفه زیاد برای این مقطع از زندگی دام رایج است، و آنها می توانند اقتصادی باشند، اما تلیسه ها اغلب بیشتر از آنچه که پیش بینی شده است می خورند. پر کننده ها (مانند علوفه با کیفیت پایین) می توانند اضافه شوند، اما با افزودن پرکننده زیاد، جداسازی اتفاق می افتد که منجر به تنوع بیشتر در خوراک مصرفی و عدم یکنواختی رشد بین دام ها می شود.


#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی #اینترنت_اشیاء #گجت_هوشمند


بیش از ۳ سال قبل