پادکست شماره نود و دو

پادکست شماره نود و دو

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست نود و دو
🔻موضوع: تاثیر روش ارائه علوفه بر عملکرد گوساله های شیری
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

یکی از مهمترین اهداف تغذیه ای گوساله ها انتقال از حالت غیرنشخوارکننده به یک نشخوار کننده بالغ است که این امر نیازمند گسترش و توسعه شکمبه است. انتقال موفق یکی از مواردی است که باعث حداقل شدن کاهش وزن در زمان شیرگیری و نهایتا افزایش تولید دام در اینده می شود. به همین دلیل در سال های اخیر به تغذیه علوفه در گوساله های شیری اهمیت زیادی داده شده است، بطوریکه تغذیه علوفه باعث افزایش رشد شکمبه و کارایی خوراک گردید. از سوی دیگر ارائه علوفه به صورت ازاد یا ترکیب با استارتر نیز خود جای سوال است. نتایج مطالعه اخیر نشان داد که علوفه خرد شده در استارتر اجازه می دهد تا تخمیر شکمبه ای شبیه نشخوارکنندگان بالغ انجام شود، که پیشنهاد کننده این است که محیط شکمبه مساعدتری را برای شیرگیری فراهم می کند و اجازه انتقال موفق از یک غیرنشخوارکننده به نشخوارکننده را می دهد. همچنین، تهیه علف خرد شده با استارتر پلت نسبت به حالت دسترسی آزاد به علوفه روش بهتری است.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری


بیش از ۳ سال قبل