پادکست شماره صد و هجده

پادکست شماره صد و هجده

 

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و هجده
🔻موضوع: آیا زمان خوابیدن گاوها با بیماری های رحمی ارتباط دارد؟

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

 

رفتار خوابیدن یکی از رفتارهای مهم دام است که ارزیابی ان می تواند به تشخیص بیماری زودتر از تشخیص فیزیولوژی کمک کند. گاوهایی که بعداً جفت مانده تشخیص داده شدند، در دوره قبل از زایش و در هفته اول پس از زایش وقت بیشتری را دراز کشیدند. استفاده از ابزارهایی که بتواند رفتار خوابیدن و خوردن و نشخوار گاوها را بطور همزمان بررسی کند می تواند دقت تشخیص بیماری ها را افزایش دهد. نکته قابل توجه در این است که حتما باید داده های رفتاری هر گله را بر اساس متوسط رفتار گاوهای ان گله بررسی کرد. این موضوع مهم است که نمی توان داده های رفتاری گله های مختلف را با هم مقایسه کرد چون مدیریت هر گله شامل تغذیه، سیستم خنک کننده و حتی سطح تولید و میزان مصرف خوراک حتما بر بودجه زمانی دامها تاثیر می گذارد.

 

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری


 


۳ سال قبل