پادکست شماره صد و نوزده

پادکست شماره صد و نوزده

 

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و نوزده
🔻موضوع: اهمیت بلوغ تلیسه‌ها

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

 

تلیسه ها را زود ابستن نکنید. حتما برای ابستن کردن تلیسه ها به دنبال وزن مناسب باشید که براساس وزن بلوغ تعیین می شود. اگر تلیسه ها زودتر ابستن شوند و در وزن کمتر از 85 درصد وزن بلوغ زایش کنند کمبود وزن خود را در زمان شیردهی جبران می کنند که باعث کاهش تولید شیر می شود. طبق نتایج گرفته شده رکورد گله شما را تولید شیر تلیسه ها در هفته 10 شیردهی تعیین می کند که با کاهش تولید تلیسه ها می توان بیان کرد که به نوعی رکورد کلی گله شما کاهش می یابد.

 

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل