پادکست صد و بیست و پنج

پادکست صد و بیست و پنج

 

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و بیست و پنج
🔻موضوع: ارزش اقتصادی سیستم های خودکار تشخیص فحلی

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

با بزرگ شدن گله ها، کاهش تعداد نیروی کار، و افزایش هزینه های کارگری تشخیص فحلی به صورت چشمی به یکی از پرهزینه ترین کارهای دامداری تبدیل شده است. همچنین با بزرگ شدن گله ها و افزایش تعداد دامها در هر بهاربند دقت تشخیص چشمی فحلی نیز کاهش می یابد. استفاده از تکنیک های تشخیص فحلی در بسیاری از کشورهای دنیا رایج شده است و باعث افزایش دقت تشخیص فحلی و کاهش نیاز کارگری شده است. اما به علت مشخص نبودن بازده اقتصادی، استفاده از این سیستم ها در گله ها هنوز رایج نشده است. نتایج تحقیقات منتشر شده در سال 2020 نشان داد که استفاد از سیستم های هوشمند تشخیص فحلی نه تنها ارزشمند است بلکه به افزایش سود گله نیز کمک می کند.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری


 

بیش از ۲ سال قبل