پادکست شماره صد و سی و هشت

پادکست شماره صد و سی و هشت🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و سی و هشت
🔻موضوع: تاثیر تغییرات نمره بدنی بر نرخ آبستنی

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید


در بیشتر از دو دهه گذشته، انقلاب در تولیدمثل گاوهای شیری اتفاق افتاده است. گسترش برنامه های تولیدمثلی و سازگاری انها با صنعت گاو شیری در دهه های گذشته باعث این انقلاب شده است. اگرچه عملکرد تولیدمثلی می تواند به شدت بین گله ها که دقیقا از یک برنامه تولیدمثلی استفاده می کنند، متفاوت باشد. پس با اینکه تنوع بین گله ها در اجرای پروتوکل های تولیدمثلی یک مسئله است، اما این موضوع نمی تواند تمام این تنوع را توضیح دهد. در سال 1992،Jack Britt  گاوها را براساس نمره بدنی به دو گروه تقسیم کرد: گاوها با نمره بدنی بالا در زمان زایش که به شدت نمره بدنی را در 5 هفته اول بعد از زایش از دست دادند، و گاوها با نمره بدنی پایین در زمان زایش که نمره بدنی را در 5 هفته اول حفظ کردند.


#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل