پادکست شماره صد و چهل و سه

پادکست شماره صد و چهل و سه

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و چهل و سه
🔻موضوع: بهبود چربی شیر

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

تولید چربی بر قیمت شیر فروشی از گاوداری بدون توجه به کارخانه خریدار تأثیر می گذارد. دو مولفه درصد چربی و همچنین میزان تولید شیر، تولید چربی شیر را تعیین می کنند. با افزایش درصد چربی با حجم ثابت شیر، تولید چربی افزایش می یابد که باعث افزایش قیمت پرداختی برای شیر می شود. با وجود سیستم های پرداخت شیر، به حداکثر رساندن درصد چربی یکی از راه های افزایش درآمد گاودار است. قطعه دیگر این معما این است که با به حداکثر رساندن کارایی تولید چربی، کارایی پروتئین شیر نیز به حداکثر می رسد و در نتیجه درآمد بیشتری ایجاد می کند. از طریق درک بهتر عواملی که بر تولید چربی شیر تأثیر می گذارند، بهتر می توان پیش بینی کرد که چگونه شیوه های اصلاح مدیریت و تغذیه می توانند بر درصد و تولید چربی شیر و در نهایت قیمت پرداخت شیر تأثیر بگذارند.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل