پادکست شماره صد و چهل و چهار

پادکست شماره صد و چهل و چهار

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و چهل و چهار
🔻موضوع: استفاده از باگاس در تغذیه دام

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

تامین فیبر کافی برای نشخوارکنندگان به منظور حفظ سلامت شکمبه، چربی شیر، و عملکرد دام ضروری است. دو منبع اصلی علوفه در کل دنیا شامل یونجه و سیلوی ذرت می باشد، بطوریکه این منابع علوفه ای بسیار خوش خوراک بوده و قابلیت هضم بالایی دارند. همچنین کاه گندم و جو به عنوان پسماند تولید گندم و جو در تغذیه نشخوارکنندگان استفاده می¬شوند. ولیکن تحت شرایط خاصی مانند کمبود آب، تامین این منابع علوفه ای سخت میشود و دامدارها برای تامین فیبر کافی در تغذیه دام¬های خود دچار مشکل می¬شوند. همچنین کمبود، باعث افزایش قیمت این اقلام خوراکی و افزایش هزینه دامدار می¬شود. در این شرایط، استفاده از پسماندهای کشاورزی و کارخانجات که بتوانند تا حدی جایگزین منابع علوفه ای شوند هم باعث کاهش قیمت جیره و هم باعث تامین فیبر کافی برای دام میشود.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل