پادکست شماره صد و چهل و پنج

پادکست شماره صد و چهل و پنج

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و چهل و پنج
🔻موضوع: ارزش مالی آبستنی

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

آبستن کردن گاوها سود اقتصادی زیادی شامل دوره شیردهی دیگر و تولید تلیسه های بیشتر دارد. علاوه بر این، سود حتی شامل کاهش نرخ تلقیح، هزینه خوراک گاوهای خشک و سایر هزینه های اضافی مرتبط با عملکرد تولیدمثلی پایین نیز می شود.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل