پادکست شماره صد و چهل و هفت

پادکست شماره صد و چهل و هفت

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و چهل و هفت
🔻موضوع: اهمیت مصرف استارتر در گوساله شیرخوار

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

مصرف استارتر عامل بسیار مهمی در مرحله شیرخوارگی گوساله ها است. استارتر نه تنها مواد مغذی ضروری برای رشد را تأمین می کند، بلکه رشد شکمبه و پاپیلای شکمبه را نیز تحریک می کند. برای ارزیابی این موضوع، اثرات دو نوع استراتژی تغذیه ای در رشد اپیتلیوم شکمبه گوساله های هلشتاین در طی 6 هفته اول زندگی ارزیابی گردید. در این ازمایش یک گروه منحصرا با جایگزین شیر حاوی 22% پروتئین و 21.5% چربی تغذیه شدند و گروه دیگر همان جایگزین شیر را همراه با یک استارتر بافت دار حاوی 25.5% پروتئین تغذیه کرد. هر دو جیره انرژی و پروتئین یکسانی را تأمین می كردند. برای حفظ سطح یکسان انرژی و پروتئین، محققان جیره را با استارتر به صورت هفتگی تنظیم کردند و سهم جایگزین شیر را کاهش دادند.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل