پادکست شماره صد و پنجاه و چهار

پادکست شماره صد و پنجاه و چهار

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و پنجاه و چهار
🔻موضوع: تشخیص لنگش با بررسی کامپیوتری

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

لنگش نه تنها بر تولید شیر تاثیر می گذارد بلکه اسایش و توانایی تولیدمثلی دامها را نیز کاهش می دهد. بنابراین تشخیص زودهنگام لنگش و انجام درمان های موثر خیلی ضروری است. تشخیص لنگش در گاوهای شیری بطور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته است که شامل کاهش سرعت حرکت، تغییرات در گام برداشتن، قوس پشت و حرکت سر است. این تغییرات رفتاری برای کاهش درد در گاوهای شیری دچار لنگش است و یکی از مهمترین روش های تشخیص لنگش است. برای کمی کردن تشخیص لنگش سیستم اسکور لنگش طراحی شده است که یک شاخص 5 نمره ای است که از نمره یک بدون لنگش تا نمره 5 لنگش شدید تعریف شده است.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل