پادکست شماره صد و شصت و دو

پادکست شماره صد و شصت و دو

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و شصت و دو
🔻موضوع: بهینه سازی نرخ تراکم گله های شیری

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 


بهترین نرخ تراکم می تواند بدون تاثیر منفی بر تولید شیر، تولیدمثل، و اسایش کلی دام هزینه ها را به ازائ هر راس دام حداقل کند. افزایش نرخ تراکم می تواند تولید را افزایش دهد در حالیکه هزینه ثابت به ازاء هر راس دام را کاهش می دهد. اما تراکم بیش از حد، تاثیر منفی بر اسایش، مصرف خوراک، تولیدمثل و تولید شیر گاوها می گذارد.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل