پادکست شماره صد و شصت و پنج

پادکست شماره صد و شصت و پنج

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و شصت و پنج
🔻موضوع: نرخ آبستنی بالاتر سود بیشتر

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

هر گاوداری برای رسیدن به حداکثر سود باید عملکرد تولیدمثلی مناسبی داشته باشد. گاوهایی که آبستن نشوند تولیدشیر مناسبی نداشته و از گله حذف می شوند. از سوی دیگر در بسیاری از موارد سود اصلی حاصل از دام تولید گوساله است و هر دامی که بتواند در طول زندگی خود، گوساله بیشتری تولید کند سود بیشتری را نصیب دامدار می کند. پس افزایش عملکرد تولیدمثلی گله یکی از مهمترین بخش ها در افزایش سود دامدار است.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل