پادکست شماره صد و هفتاد و یک

پادکست شماره صد و هفتاد و یک


🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست صد و هفتاد و یک
🔻موضوع: خطرات پنهان سیلوی ذرت
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید


تحقیقات جدید آسیب پذیری گاوهای شیری را در برابر «مایکوتوکسین ها» نشان می دهد و میزان شیوع آن ها را در خوراک روشن می کند. شکحمبه توانایی تخریب کامل مایکوتوکسین ها را ندارد و اسیدوز می تواند حساسیت گاو به مایکوتوکسین ها را بیشتر کند. سیلو حاوی انواع مایکوتوکسین ها و آزمایش سیلاژ برای مایکوتوکسین ها برای تهیه یک برنامه عملی، برای مدیریت مایکوتوکسین بسیار مهم است.


#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری


یک سال قبل