پادکست شماره بیست و هفتم

پادکست شماره بیست و هفتم
🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست بیست و هفتم
🔻موضوع : اهمیت تغذیه پروتئین در گاوهای انتظار زایش
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

دوره انتقال مهمترین دوره پرورش گاوهای شیری می باشد و تغییرات تغذیه ای در این دوره می تواند تاثیرات بلند مدت بر تولید شیر و سلامت گاوها داشته باشد. تغییر در سطح تغذیه پروتئین و قابلیت تجزیه پذیری ان بر میزان پروتئین قابل متابولیسم دریافتی گاوها تاثیر می گذارد. تولید تلیسه ها به صورت خطی در بعد از زایش افزایش می یابد تا زمانیکه میزان پروتئین قابل متابولیسم دریافتی به حدود 1100 گرم در روز می رسد، که با سطح پروتئین جیره حدود 14 تا 15 درصد می توانید به این سطح پروتئین قابل متابولیسم برسید. اما در گاوهای چند شکم که بیشتر از 36 کیلو شیر می دهند، با افزایش سطح پروتئین قابل متابولیسم دریافتی پیش از زایش به بیشتر از 800 گرم در روز فقط تولید پروتئین شیر افزایش می یابد
@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل