پادکست شماره چهل و ششم

پادکست شماره چهل و ششم


🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست چهل و ششم
🔻موضوع : راه کارهای مبارزه با فشارهای اقتصادی در گاوداری ها
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

پرورش گاو شیری یکی از فعالیت¬های اقتصادی است که همواره تحت تاثیر نوسانات و ناپایداری¬های اقتصادی قرار گرفته و متحمل تنش¬های زیادی بوده است. در شرایط اقتصادی نامناسب افزایش کارایی گله مهمترین راهکار برای حفظ سود اقتصادی و نهایتا حفظ گله است. برای افزایش کارایی گله مواردی از قبیل کاهش هزینه تولید، حذف مناسب، بهبود مدیریت گله و مدیریت تغذیه، و بهبود ترکیبات شیر باید رعایت شود.

@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی

بیش از ۳ سال قبل