پادکست شماره هفتاد و چهارم

پادکست شماره هفتاد و چهارم

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست هفتاد و چهارم
🔻موضوع : توصیه های جدید در مورد سطح ایمنی غیرفعال در سطح گوساله و گله
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

استانداردهای فعلی دسته بندی گوساله ها برای موفقیت یا شکست در انتقال ایمنی غیرفعال برای مدت 35 سال است که در حال استفاده است. امروزه دسته بندی جدیدی برای سطح ایمنوگلوبین خون گوساله ها انجام شده است. 4 دسته بندی از ایمنوگلوبین سرم به صورت عالی، خوب، متوسط و ضعیف با سطح سرم به ترتیب بیشتر از 25، بین 18 و 24/9، 10 و 17/9، و کمتر از 10 گرم در لیتر تعیین شد. در سطح گله نیز یک استاندارد قابل دسترس به میزان بیشتر از 40، 30، 20 و کمتر از 10 درصد از گوساله ها به ترتیب در دسته بندی های انتقال ایمنی غیرفعال عالی، خوب، متوسط و ضعیف تهیه گردید.


@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل