ارزیابی مصرف خوراکی تانن شاه بلوط در پیشگیری از اسهال گوساله

ما اثرات پیشگیرانه تجویز خوراکی تانن شاه بلوط (Castanea sativa) را همراه با اثر متابولیکی بالقوه آن بر اسهال گوساله ...


ما اثرات پیشگیرانه تجویز خوراکی تانن شاه بلوط (Castanea sativa) را همراه با اثر متابولیکی بالقوه آن بر اسهال گوساله ارزیابی کردیم. چهل گوساله ماده فریزین ایتالیایی وارد و به گروه شاهد و گروه تحت درمان با تانن تقسیم شدند. از روز سوم زندگی (T0) برای 56 روز بعدی (T56)، گوساله های گروه شاهد 2 لیتر آب گرم دریافت کردند، در حالی که 10 گرم عصاره پودر تانن شاه بلوط به گروه تیمار اضافه شد. گوساله ها در زمان تولد و روز 56 T56 وزن شدند. ارزیابی نمره مدفوع روزانه با توجه به منابع انجام شد. سن شروع اسهال (TDE) و مدت دوره اسهال ثبت شد. مت هموگلوبین خون و آنزیم های کبدی هر هفته از T0 تا T56 به ترتیب توسط اسپکتروفتومتر و تجزیه و تحلیل شیمی بالینی مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمون t-Student و Chi-square انجام شد. سن شروع اسهال در گروه تیمار نسبت به گروه شاهد بالاتر بود (به ترتیب 0/12 و 7/7 روز). هیچ تفاوتی برای افزایش وزن روزانه بین گروه ها وجود نداشت. گروه شاهد 4/24% از کل دوره را با اسهال سپری کرد، در حالی که گروه تیمار 9/18% از دوره را تجربه کرد. تمام آنالیت های خون و سرم در مقادیر فیزیولوژیکی بودند. به نظر می رسد تجویز تانن در گوساله ها از روز سوم زندگی، شروع اسهال را تقریباً چهار روز به تاخیر می اندازد، که نشان دهنده اقدام پیشگیرانه موثر تانن شاه بلوط است.

بیماری های گوساله یکی از مهم ترین مسائل بهداشتی دام است که دامپزشکان و دامداران با آن مواجه هستند. منابع اخیر بر بررسی درمان های جایگزین برای شایع ترین مشکلات گوساله نوزاد متمرکز شده است. ما دریافتیم که به نظر می رسد تانن شاه بلوط در کوتاه کردن و به تاخیر انداختن شروع اسهال نوزادی در گوساله ها موثر است. دوز 10 گرم در روز تانن شاه بلوط هیچ اثر متابولیکی نامطلوبی را نشان نداد. هیچ اثر پیشگیرانه ای برای عوامل اتیولوژیک یافت شده در جمعیت ما با دوز ثابت مشاهده نشد. مطالعات بیشتر می تواند جنبه پیشگیرانه را با تجویز دوز تنظیم شده مطابق با افزایش وزن روزانه گوساله ها ارزیابی کند. در نتیجه، تانن های شاه بلوط را می توان برای مدیریت اسهال در گوساله های تا 2 ماهگی استفاده کرد.گروه علمی آگرین تک


  • تعداد بازدید: 486

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود