اکتی ساف (بیوساف) - Actisof

اکتی ساف (بایوساف) حاوی حداقل 10 میلیارد سلول زنده مخمر به ازای هر گرم از محصول می باشد و اولین مخمر زنده ساکارومایسس سرویسیه (سویه47 Sc)، که شرکت لزافر فرانسه در اتحادیه اروپا به ثبت رسانده است.

نمایش محصول