آگرین گارد

آگرین گارد پروبیوتیک مخصوص مصرف در گوساله و نشخوارکنندگان بالغ است. باکتریهای موجود در آگرین گارد (لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس بولگاریکوس، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس رامنوسوس، بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، استرپتوکوکوس ترموفیلوس، انتروکوکوس فاسیوم) با باکتری های مضر دستگاه گوارش رقابت کرده و از تکثیر آنها ممانعت می کنند. این محصول موجب اصلاح جمعیت باکتریایی، تحریک سیستم ایمنی و نهایتا بهبود کارایی دام می شوند.

نمایش محصول