الگوی تولید شیر و غلظت ایمنوگلوبین و عوامل مرتبط با کیفیت آغوز در سطح کوارتر پستان بعد از زایش

تولید آغوز و ترکیبات ان و نیز تولید شیر در دوره شیردهی به شدت بین کوارترهای پستان در گاوهای شیری متفاوت است.

تولید آغوز و ترکیبات آن و نیز تولید شیر در دوره شیردهی به شدت بین کوارترهای پستان در گاوهای شیری متفاوت است. ولیکن، میزان اطلاعات بر تولید شیر، غلظت IgG ، و توزیع آنها در هر کوارتر در اولین وعده شیردهی بعد زایش خیلی کم است.

تولید شیر و غلظت IgG را در هر کوارتر در 29 گاو چند شکم زایش در 5 وعده شیردهی اول بعد از زایش بررسی کردیم

عوامل مرتبط با گاو و گوساله (زمان بین زایش و اولین وعده شیردهی، شکم زایش، تولید شیر قبلی، طول مدت آبستنی، طول مدت خشکی، جنس، و وزن تولد گوساله) که عموما بر کیفیت و میزان آغوز تاثیر می‌گذارند، بررسی شد.

دوشش آغوز بین 30 تا 180 دقیقه بعد از تولد انجام شد. دو وعده در روز شیردوشی انجام شد. تولید شیر هر کوارتر بین 0/1 تا 5/5 کیلوگرم در اولین وعده شیردوشی و بین  1/4 تا 5/1 کیلوگرم در پنجمین وعده شیردوشی متفاوت بود

غلظت IgG کوارتر:

بین 18/8 و mg/mL106 در اولین وعده شیردوشی

بین 0/8 تا 46/1mg/mL در پنجمین وعده شیردوشی بود.

توزیع تولید شیر و غلظت IgG بین کوارترها در 5 وعده شیردوشی اول بین کوراترها مداوم و سازگار نبود که باعث تفاوت جایگاه کوارتر گردید (ضریب همبستگی برای تولید شیر کوارتر و غلظت IgG به ترتیب: 0/64 و 0/79).

نرخ تولید شیر در تمام کوارترها افزایش یافت، از 0/02 تا 0/26 کیلوگرم در ساعت بین دو وعده شیردوشی اول و دوم تا 0/11 و 0/45 کیلوگرم در ساعت بین وعده شیردوشی 4 و 5. تولید آغوز عوامل مرتبط با گاو یا گوساله بیان شده در بالا تحت تاثیر قرار نگرفت.

در گاوهایی که تولید شیر بالاتر در شیردهی قبلی داشتند غلظت IgG آغوز هر کوارتر بالاتر بود، در حالیکه میزان IgG آغوز در گاوهایی با طول آبستنی بالاتر و در نتیجه گوساله‌های ستگین‌تر کمتر بود.

بطورکلی، تولید شیر و غلظت IgG در هر کوارتر کاملا متفاوت است، و توزیع آنها بین کوارترها در هر گاو تا حدودی با شیردوشی­‌های بعدی مرتبط است و به طور تدریجی تغییر می‌کند. 

کاهش غلظت IgG از افزایش همزمان تولید شیر بود مستقل است، و تولید شیر با نرخ­‌های متفاوتی در هرکوارتر افزایش می­‌یابد. نتایج تاکید کرد که کوارترهای پستان در شروع شیردهی استقلال خود را دارند، حتی اگر تحت تاثیر یکسانی با هورمون­‌ها باشند.

تولید شیر و غلظت IgG هرکوارتر نه تنها در زمان دوشیدن آغوز متفاوت است، بلکه همچنین در شیردوشی‌های بعدی بعد از زایش نیز متفاوت است.

توزیع نسبی تولید شیر بین کوارترها در اولین وعده تا پنجمین وعده شیردوشی یکسان باقی نمی­‌ماند. تولید شیر در هر کوارتر با نرخ متفاوتی انجام می‌شود، که منجر به تولید شیر بالاتر در کوارترهای عقبی در این مطالعه شد.

علاوه بر این، کاهش مداوم غلظت IgG  بیانگر متوقف شدن انتقالIgG به شیر به علت بسته شدن سد بین خون و شیر است، که در نرخ‌های متفاوتی در هر کوارتر اتفاق می­‌افتد.

نتایج نشان داد که کوارترهای پستان غده­ های مستقلی هستند. سازگاری و گسترش تولید شیر احتمالا در سطح هر کوارتر و در اولین روزهای بعد از زایش و بعد ازآن اتفاق می‌افتد.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

 

  • تعداد بازدید: 278

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود