الگوی تولید شیر و غلظت ایمنوگلوبین و عوامل مرتبط با کیفیت آغوز در سطح کوارتر پستان بعد از زایش

تولید آغوز و ترکیبات ان و نیز تولید شیر در دوره شیردهی به شدت بین کوارترهای پستان در گاوهای شیری متفاوت است.

تولید آغوز و ترکیبات آن و نیز تولید شیر در دوره شیردهی به شدت بین کوارترهای پستان در گاوهای شیری متفاوت است. ولیکن، میزان اطلاعات بر تولید شیر، غلظتIgG ، و توزیع آنها در هر کوارتر در اولین وعده شیردهی بعد زایش خیلی کم است. تولید شیر و غلظتIgG را در هر کوارتر در 29 گاو چند شکم زایش در 5 وعده شیردهی اول بعد از زایش بررسی کردیم. عوامل مرتبط با گاو و گوساله (زمان بین زایش و اولین وعده شیردهی، شکم زایش، تولید شیر قبلی، طول مدت آبستنی، طول مدت خشکی، جنس، و وزن تولد گوساله) که عموما بر کیفیت و میزان آغوز تاثیر می­گذارند، بررسی شد. 

دوشش آغوز بین 30 تا 180 دقیقه بعد از تولد انجام شد. دو وعده در روز شیردوشی انجام شد. تولید شیر هر کوارتر بین 1/0 تا 5/5 کیلوگرم در اولین وعده شیردوشی و بین 4/1 تا 1/5 کیلوگرم در پنجمین وعده شیردوشی متفاوت بود. 

غلظتIgG  کوارتر بین 18/8و mg/mL106 در اولین وعده شیردوشی و بین 0/8 تا 46/1mg/mL در پنجمین وعده شیردوشی بود.

توزیع تولید شیر و غلظتIgG بین کوارترها در 5 وعده شیردوشی اول بین کوراترها مداوم و سازگار نبود که باعث تفاوت جایگاه کوارتر گردید (ضریب همبستگی برای تولید شیر کوارتر و غلظت IgG: 64/0 و 79/0 به ترتیب).

نرخ تولید شیر در تمام کوارترها افزایش یافت، از 02/0 تا 26/0 کیلوگرم در ساعت بین دو وعده شیردوشی اول و دوم تا 11/0 و 45/0 کیلوگرم در ساعت بین وعده شیردوشی 4 و 5. تولید آغوز عوامل مرتبط با گاو یا گوساله بیان شده در بالا تحت تاثیر قرار نگرفت. در گاوهایی که تولید شیر بالاتر در شیردهی قبلی داشتند غلظتIgG  آغوز هر کوارتر بالاتر بود، در حالیکه میزانIgG  آغوز در گاوهایی با طول آبستنی بالاتر ودر نتیجه گوساله­ های سنگین­ تر کمتر بود. بطور کلی، تولید شیر و غلظتIgG در هر کوارتر کاملا متفاوت است، و توزیع آنها بین کوارترها در هر گاو تا حدودی با شیردوشی­ های بعدی مرتبط است و به طور تدریجی تغییر می ­کند. کاهش غلظتIgG از افزایش همزمان تولید شیر بود مستقل است، و تولید شیر با نرخ­ های متفاوتی در هر کوارتر افزایش می­ یابد. نتایج تاکید کرد که کوارترهای پستان در شروع شیردهی استقلال خود را دارند، حتی اگر تحت تاثیر یکسانی با هورمون­ ها باشند.

تولید شیر و غلظتIgG  هر کوارتر نه تنها در زمان دوشیدن آغوز متفاوت است، بلکه همچنین در شیردوشی های بعدی بعد از زایش نیز متفاوت است. توزیع نسبی تولید شیر بین کوارترها در اولین وعده تا پنجمین وعده شیردوشی یکسان باقی نمی­ ماند. تولید شیر در هر کوارتر با نرخ متفاوتی انجام می ­شود، که منجر به تولید شیر بالاتر در کوارترهای عقبی در این مطالعه شد. علاوه بر این، کاهش مداوم غلظتIgG  بیانگر متوقف شدن انتقالIgG به شیر به علت بسته شدن سد بین خون و شیر است، که در نرخ ­های متفاوتی در هر کوارتر اتفاق می­ افتد. نتایج نشان داد که کوارترهای پستان غده­ های مستقلی هستند. سازگاری و گسترش تولید شیر احتمالا در سطح هر کوارتر و در اولین روزهای بعد از زایش و بعد ازآن اتفاق می افتد.

گروه علمی شرکت آکرین تک

  • تعداد بازدید: 88

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود