تاثیر نوع آنیونیک اضافه شده در قبل از زایش با جیره هایی با DCAD منفی بر کلسیم خون، مصرف خوراک، و عملکرد شیردهی گاوهای شیری چند شکم

شیوع کمبود کلسیم تحت حاد در اوایل شیردهی به عنوان یک عامل نگران کننده برای آسایش دام و همچنین ضرر اقتصادی سنگین

شیوع کمبود کلسیم تحت حاد در اوایل شیردهی به عنوان یک عامل نگران کننده برای آسایش دام و همچنین ضرر اقتصادی سنگین به گاوداری شناخته شده است. تغذیه  جیره ­هایی با DCAD منفی در قبل از زایش اسیدوز متابولیکی ایجاد می ­کند، که از بسیج کلسیم استخوان حمایت می ­کند و شیوع کمبود کلسیم را کاهش می­ دهد.

رسیدن به سطح مطلوبی از اسیدوز بدون کاهش مصرف خوراک مشکل است. این مطالعه مقایسه می­ کند توانایی مکمل آنیونیک مگا­آنیون، یک مکمل آنیونیک جدید که طراحی شده است تا نسبت به منابع نمک ­های آنیونیک رایج خوش خوراکتر باشد، و سایر منابع آنیونیک تجاری خوش خوراک سوی­کلر، برای کاهش ادرار (یک شاخص برای اسیدوز متابولیک) بدون کاهش مصرف خوراک قبل از زایش. موضوع دوم بررسی تاثیر این منابع آنیونیک بر غلظت کلسیم و ماده خشک مصرفی بعد از زایش است.

مکمل مگا­آنیون حاوی کلسیم کمتر (26/0 در مقابل 5/4%) و کلر بیشتر (7/23 در مقابل 3/10%) و DCAD منفی ­تر (8270- در مقابل 2980-میلی اکی والان در هر کیلوگرم) نسبت به سوی­کلر بود.

گاوهای هلشتاین و دورگ قبل از زایش بر اساس نژاد و تاریخ زایش بلوک بندی شدند و بطور تصادفی به جیره ­هایی بر اساس مگا­آنیون و یا سوی­کلر با DCAD برابر با 215- میلی اکی والان در هر کیلوگرم تقسیم شدند. گاوها حداقل برای 19 روز این جیره ­ها را در دوره خشکی خورند و 28 روز نیز در دوره شیردهی بررسی شدند. نمونه­ های خون و ادرار قبل از زایش به صورت هفتگی و در روزهای 1، 2 و 3 بعد از زایش جمع آوری شد. .داده­ ها در طرح بلوک کاملا تصادفی با داده ­های تکرار شده در هفته یا روزهای شیردهی آنالیز شدند.pH ادرار از 15/8  قبل از مصرف تیمار به 12/6 در طول تیمار کاهش یافت، و توسط نوع مکمل آنیونیک تفاوتی نکرد، و به سرعت بعد از زایش افزایش یافت.

غلظت کلسیم خون قبل از زایش توسط تیمارها تحت تاثیر واقع نشد (34/2 در مقابل 33/2 میلی مول در لیتر)، در حالیکه در گاوهای مصرف کنند مگا­آنیون نسبت به سوی­کلر میزان میزانNEFA  کمتر (86 در مقابل 120 میلی مول در لیتر) و میزان انسولین بیشتر (215 در مقابل 174) بود. این تفاوت­ ها به علت افزایش عددی مصرف خوراک (2/1 کیلوگرم در روز) و تعادل انرژی (8/1 مگاکالری در روز) در گاوهای مصرف کننده مگا­آنیون قبل از زایش بود. ولیکن، مصرف خوراک قبل و بعد از زایش و سایر فاکتورهای تولیدی، شامل وزن بدن، نمره بدنی و تولید شیر و تعادل انرژی تحت تاثیر واقع نشد.

 این نتایج نشان داد که می­توان با افزایش سطح کلر در مکمل­ ها و کاهش بیشتر DCAD آنها، میزان مصرف آنها را در جیره کاهش داد که باعث افزایش خوش خوراکی جیره می­شود. همچنین مگا­آنیون نیز مکملی موثر به عنوان نمک آنیونیک برای کاهشpH   ادرار و القا اسیدوز متابولیکی در گاوهای شیری قبل از زایش است.

 میزانDCAD  جیره ­های قبل از زایشpH  ادرار را کاهش می ­دهد و احتمالا اسیدوز متابولیکی را در گاوهای مصرف کننده مگا­آنیون یا سوی­کلر ایجاد می ­کند. غلظت کلسیم خون تحت تاثیر با منبع آنیونیک قرار نگرفت، و بعد از کاهش کلسیم در زمان زایش، غلظت کلسیم سریعا در گاوهایی که هر کدام از منابع آنیونیک را مصرف کرده بودند افزایش یافت. نوع نمک ­ها تاثیری بر مصرف ماده خشک قبل و بعد از زایش و یا سایر فاکتورهای تولیدی یا ترکیبات سرم نداشت. 

در گاوهای مصرف کننده مگا­آنیون، غلظتNEFA  قبل از زایش کاهش و غلظت انسولین افزایش یافت. این تفاوت ها با افزایش عددی مصرف خوراک قبل از زایش و تعادل انرژی در گاوهای مصرف کننده مگا­آنیون توجیه شد. در مقایسه با سوی­کلر، این مطالعه نشان داد که مگا­آنیون به عنوان نمک آنیونیک یک عامل موثر به منظور ایجاد اسیدوز متابولیکی در گاوهای قبل از زایش است.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 51

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود