تاثیر اندازه قطعات کاه گندم در جیره با کاه زیاد گاوهای خشک بر مصرف، سلامت، و عملکرد گاوهای شیری در دوره انتقال

اندازه قطعات کاه گندم را در جیره ای با کاه زیاد در دوره خشکی بر رفتار مصرف خوراک سلامتی، و عملکرد گاوهای هلشتاین

این مقاله تاثیر اندازه قطعات کاه گندم را در جیره ای با کاه زیاد در دوره خشکی بر رفتار مصرف خوراک، سلامتی، و عملکرد گاوهای هلشتاین در کل دوره انتقال بررسی می کند. 40 گاو از زمان خشکی، تقریبا 45 روزقبل از تاریخ زایش، به یکی از دو تیمار حاوی 36 درصد سیلوی ذرت، 35 درصد کنسانتره پلت، و 29 درصد کاه گندم اختصاص داده شدند. جیره ها طوری تنظیم شدند تا میزان مصرف انرژی خالص شیردهی 19 مگاکالری در روز برای هر گاو باشد.

جیره ها در طول قطعات کاه گندم با هم متفاوت بودند
  -1      
اندازه قطعات بلند با الک 10/6سانتیمتری  (LDD; n = 20)
-2      
کاه با اندازه قطعات کوتا با الک 2/54 سانتیمتری  (SDD; n = 20)

جیره ها در کل دوره خشکی تغذیه شدند. رفتار مصرف خوراک، نشخوار، وpH شکمبه به صورت الکتریکی ارزیابی شد، و نمونه های خوراک برای تعیین جداسازی خوراک جمع آوری گردید. نمونه های خون به صورت هفتگی گرفته شدند، و نمره بدنی و وزن بدن هر دو هفته یک بار گرفته شد. بعد از زایش، تمام گاوها یک جیره مشترک را برای 28روز خوردند، و نمونه های مشابهی مانند قبل از زایش گرفته شد، علاوه بر اینکه تولید شیر روزانه و نیز ترکیب شیر دو بار در هفته اندازه گیری شد.

در دوره خشکی، گاوهایی که علوفه کوتاه خوردند ماده خشک بالاتری مصرف کردند (15/6 در مقابل 15 کیلوگرم در روز) و مصرف ماده خشک ثابت تری در طول هفته منجر به زایش داشتند، و نرخ مصرف خوراک بالاتری داشتند، و به میزان 0/4 کیلوگرم در هر وعده خوراک بیشتر خوردند ، و به میزان 0/6 تعداد وعده کمتری در روز داشتند . تفاوتی که در زمان نشخوار وPH شکمبه بین در هر دو دوره خشکی و شیردهی مشاهده نشد

بدون توجه به تیمار دوره خشکی، گاوها بر علیه قطعات بزرگ ( بزرگتر از 19 میلیمتر) و به نفع قطعات کوچک (بزرگتر از 4 و کوچکتر از 8 میلیمتر) جداسازی انجام دادند، اما گاوهایی که کاه با قطعات بزرگ خوردند نسبت به آنهایی که قطعات کوچک خوردند مقدار بیشتری جداسازی انجام دادند

تیمارها در دوره خشکی بر رفتار جداسازی خوراک گاوها بعد از زایش تاثیری نداشت. گاوهای مصرف کننده تیمار با قطعات کاه بلند تغییرات (کاهش) روزانه بیشتری در pH شکمبه در هفته اول بعد از زایش داشتند و در هفته سوم بعد از زایش میزان بالاتری BHB داشتند. بطورکلی، نتایج این مطالعه نشان داد که تغذیه کاه با اندازه قطعات کوتاه تر در جیره های با کاه بالا در دوره خشکی مصرف خوراک را بهبود می بخشد، جداسازی را در دوره خشکی کاهش می دهد، و باعث سلامت متابولیکی و ثبات شکمبه بالاتر در اوایل زایش می شود

گاوهای مصرف کننده کاه بالا با اندازه قطعات کوتاه تر در دوره خشکی، مصرف خوراک را در دوره خشکی بهبود می بخشند، جداسازی کمتری انجام می دهند، و مصرف خوراک ثابت تری در قبل از زایش داشتند. متابولیت های مرتبط با متابولیسم در دوره خشکی تفاوتی نداشت، ، اما در طول شیردهی، گاوهایی که قبلا در دوره خشکی کاه با قطعات کوتاه خورده بودند pH شکمبه با ثبات تری در هفته اول بعد از زایش داشتند و میزان BHB کمتری در خون در هفته سوم بعد از زایش داشتند

این نتایج نشان می دهد که تغذیه کاه با اندازه قطعات کوتاه تر (با الک 2/54 سانتیمتر) در یک جیره با کاه بالا در دوره خشکی تاثیرات مثبتی بر میزان و رفتار مصرف خوراک در دوره خشکی و نیز سلامت گاوها بعد از زایش دارد.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

 

 

 

 

  • تعداد بازدید: 63

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود