تاثیر نوع آنیونیک اضافه شده در قبل از زایش با جیره هایی با DCAD منفی بر کلسیم خون، مصرف خوراک، و عملکرد شیردهی گاوهای شیری چند شکم

شیوع کمبود کلسیم تحت حاد در اوایل شیردهی به عنوان یک عامل نگران کننده برای آسایش دام و همچنین ضرر اقتصادی

شیوع کمبود کلسیم تحت حاد در اوایل شیردهی به عنوان یک عامل نگران کننده برای آسایش دام و همچنین ضرر اقتصادی سنگین به گاوداری شناخته شده است. تغذیه جیره هایی با DCAD منفی در قبل از زایش اسیدوز متابولیکی ایجاد می کند، که از بسیج کلسیم استخوان حمایت می کند  و شیوع کمبود کلسیم را کاهش می دهد . 
این مطالعه مقایسه می کند توانایی مکمل آنیونیک مگاآنیون یک مکمل آنیونیک جدید که طراحی شده است ، تا نسبت به منابع نمک های آنیونیک رایج خوش خوراک تر باشد و سایر منابع آنیونیک تجاری خوش خوراک سوی کلر، برای کاهش ادرار( یک شاخص برای اسیدوز متابولیک) ، بدون کاهش مصرف خوراک قبل از زایش.   
موضوع دوم بررسی تاثیر این منابع آنیونیک بر غلظت کلسیم و ماده خشک مصرفی بعد از زایش است. مکمل مگاآنیون حاوی کلسیم کمتر (0/26 در مقابل 4/5% ) و کلر بیشتر (23/7 در مقابل 10/3% ) و DCAD منفی تر ( 8270- در مقابل 2980- میلی اکی والان در هر کیلوگرم)  نسبت به سوی کلر بود.
گاوهای هلشتاین و دورگ قبل از زایش بر اساس نژاد و تاریخ زایش بلوک بندی شدند و بطور تصادفی به جیره‌ هایی براساس مگاآنیون ‌و یا‌ سوی کلر با DCAD برابر‌با 215 میلی اکی والان در هر کیلوگرم تقسیم شدند. گاوها حداقل برای 19روز این جیره‌ ها را در دوره خشکی‌خورند و 28 روز نیز در دوره  شیردهی بررسی شدند. نمونه ‌های خون و ادرار قبل از زایش به صورت هفتگی و در روزهای 2،1 و 3 بعد از زایش جمع آوری شد. 
داده ها در طرح بلوک کاملا تصادفی با داده های تکرار شده در هفته یا روزهای شیردهی آنالیز شدند. pH ادرار از 8/15 قبل از مصرف تیمار به 6/12 در طول تیمار کاهش یافت ، و توسط نوع مکمل آنیونیک تفاوتی نکرد، و به سرعت بعد از زایش افزایش یافت.
غلظت کلسیم خون قبل از زایش توسط تیمارها تحت تاثیر واقع نشد (2/34 در مقابل 2/33 میلی مول در لیتر) ، در حالی که در گاوهای مصرف کنند مگاآنیون نسبت به سوی کلر میزان NEFA کمتر (86 در مقابل 120 میلی مول در لیتر ) و میزان انسولین بیشتر ( 215 در مقابل 174) بود. این تفاوت ها به علت افزایش عددی مصرف خوراک (1/2 کیلوگرم در روز) و تعادل انرژی (1/8 مگاکالری در روز) در گاوهای مصرف کننده مگاآنیون قبل از زایش بود. 
خوراک قبل و بعد از زایش و سایر فاکتورهای تولیدی، شامل وزن بدن، نمره بدنی و تولید شیر و تعادل انرژی تحت تاثیر واقع نشد. این نتایج نشان داد که می توان با افزایش سطح کلر در مکمل ها و کاهش بیشتر  DCAD آنها، میزان مصرف آنها را در جیره کاهش داد که باعث افزایش خوش خوراکی جیره می شود. همچنین مگاآنیون نیز مکملی موثر به عنوان نمک آنیونیک برای کاهش pH ادرار و القا اسیدوز متابولیکی در گاوهای شیری قبل از زایش است. 
میزان DCAD جیره های قبل از زایش pH ادرار را کاهش می دهد و احتمالا اسیدوز متابولیکی را در گاوهای مصرف کننده مگاآنیون یا سویکلر ایجاد می کند.  غلظت کلسیم خون تحت تاثیر با منبع آنیونیک قرار نگرفت، و بعد از کاهش کلسیم در زمان زایش، غلظت کلسیم سریعا در گاوهایی که هر کدام از منابع آنیونیک را مصرف کرده بودند افزایش یافت. 
نوع نمک ها تاثیری بر مصرف ماده خشک قبل و بعد از زایش و یا سایر فاکتورهای تولیدی یا ترکیبات سرم نداشت. در گاوهای مصرف کننده مگاآنیون غلظت NEFA قبل از زایش کاهش و غلظت انسولین افزایش یافت. این تفاوت ها با افزایش عددی مصرف خوراک قبل از زایش و تعادل انرژی در گاوهای مصرف کننده مگاآنیون توجیه شد. در مقایسه با سویکلر، این مطالعه نشان داد که مگاآنیون به عنوان نمک آنیونیک یک عامل موثر به منظور ایجاد اسیدوز متابولیکی در گاوهای قبل از زایش است.

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

 
 

 

 

 

 

 

  • تعداد بازدید: 34

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود