ارتباط بین فرم فیزیکی یولاف در استارتر، pH شکبمه، و اسیدهای چرب آزاد بر بیان ژنهای کبدی درگیر در متابولیسم و التهاب در گوساله های شیری

در برنامه های زود از شیر گیری، تاثیر تغذیه بر گسترش شکمبه گوساله به شدت بررسی شده است

 در برنامه های زود از شیر گیری، تاثیر تغذیه بر گسترش شکمبه گوساله به شدت بررسی شده است، اما در مورد تاثیر جیره جامد بر متابولیسم کبدی در گوساله های قبل از شیرگیری اطلاعات خیلی کمی وجود دارد. موضوع این مطالعه بررسی تاثیر شکل فیزیکی یولاف در استارتر گوساله بر بیان ژن های کبدی گلوکوژنیک، بتا اکسیداسیون، و پروتئین های فاز حاد در گوساله های قبل از شیرگیری است. نمونه ها از سه آزمایش که در آنها یولاف کامل یا آسیاب در استارتر گوساله ها تغذیه شده بود بررسی شد

7گوساله در سن 5 هفتگی درآزمایش اول، 6 گوساله در سن 6 هفتگی در آزمایش دوم، و 7 گوساله در سن 7 هفتگی در آزمایش سوم کشته شدند، و نمونه های بافت کبد برای آنالیز بیان ژن جمع آوری شد. گوساله های آزمایش اول و دوم کانولا گذاری شدند و pH  و اسیدهای چرب آزاد شکمبه اندازه گیری شد

بیان mRNA آنزیم های گلوکونئوژنیک شامل :

پیروات کربوکسیلاز pyruvate carboxylase (pc)  

سیتوسولیک cytosolic

mitochondrial  phosphoenolpyruvate carboxykinase (PCK1 and PCK2)

آنزیم اکسیداسیون اسیدهای چرب ( carnitine palmitoyltransferase I (CPT1

 پروتئین فاز حاد هاپتاگلوبولین positive acute phase porotein haptoglobin (HBT)   توسط سیستم PCR اندازه گیری شد .

در گوساله های مصرف کننده یولاف کامل نسبت به یولاف آسیاب شده بیان HPT بالاتر بود ، ولیکن،PC, PCK1, PCK2, CPT1 تحت تاثیر فرم فیزیکی یولاف قرار نگرفت. تمام آنزیم ها (PCK1, PCK2, HPT, CPT1) به استثنای PC توسط تیمارها تحت تاثیر قرار گرفتند؛ در آزمایش دوم نسبت به ازمایش اول و سوم  PCK1 and CPT1 بیان ژن بالاتری داشتند. بیان PCK2 در آزمایش دوم و سوم مشابه بود اما نسبت به آزمایش اول بیشتر بود. بیان HPT در آزمایش های اول و دوم مشابه بود اما از آزمایش سوم بیشتر بود.

بیان mRNA آنزیم هایPCK1, PCK2, CPT1 بین آزمایش اول و دوم متفاوت بود اما از آزمایش سوم بیشتر بود. بیان آنزیم ها بین آزمایش های اول و دوم متفاوت بود و بطور منفی با پروپیونات و بوتیرات شکمبه ارتباط داشت و با استات شکمبه رابطه مثبت داشت

بطور مشابه،pH شکمبه بین آزمایش اول و دوم متفاوت بود، که بطور متوسط در آزمایش اول 69/5 و در آزمایش دوم 81/4 بود، و بین بیان آنزیم های گلوکونئوژنیک PCK1, PCK2 و بتا اکسیداسیون CPT1 وpH شکمبه در آزمایش های اول و دوم رابطه منفی وجود داشت.

می توان نتیجه گرفت که شکل فیزیکی یولاف در استارتر گوساله ها تاثیری بر بیان ژن های آنزیم های گلوکونئوژنیک و بتااکسیداسیون در گوساله های قبل از شیرگیری نداشت. ولیکنpH  شکمبه کمتر ممکن است با افزایش بیان این آنزیم ها مرتبط باشد

در مقطع قبل از شیرگیری، بیان آنزیم های کبدی گلوکونئوژنیک و بتااکسیداسیون توسط شکل فیزیکی یولاف در استارتر تحت تاثیر واقع نشد. ولیکن، این آنزیم ها به نظر می رسد که با محیط شکمبه، pH  و VFA تحت تاثیر واقع می شوند

کاهشpH شکمبه ممکن است باعث افزایش بیان آنزیم های گلوکونئوژنیک و بتااکسیداسیون بشود. این موضوع می تواند یک واکنش سازگاری از کبد گوساله ها به منظور جبران تاثیر منفی pH  پایین شکمبه در آن زمان باشد که می تواند برای گسترش شکمبه مفید باشد. تاثیر بلند مدت پایین بودن pHشکمبه بر فرآیندهای ایمنی و متابولیکی کبد گوساله نیازمند تحقیق بیشتر است

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 40

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود