اضافه کردن کلسیم پروپیونات جمعیت باکتریایی و ارکی شکمبه را در گوساله های قبل و بعد از شیرگیری تغییر میدهد

تاثیر کلسیم پروپیونات (CaP) بر میکروارگانیسم های شکمبه، شاخصهای تخمیری، و افزایش وزن گوساله ها

هدف این مقاله تعیین تاثیر کلسیم پروپیونات(CaP)  بر میکروارگانیسم های شکمبه، شاخص های تخمیری، و افزایش وزن گوساله ها در قبل و بعد از شیرگیری است. 24 گوساله تازه متولد شده بطور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند (طرح فاکتوریل 2 × 2): در دوره قبل (90 روز) و بعد از شیرگیری (160روز)، و با یا بدون افزودن کلسیم پروپیونات (5 درصد ماده خشک). افزودن کلسیم پروپیونات وزن بدن و وزن شکمبه را افزایش و میزان آمونیاک شکمبه را کاهش داد. ترکیب میکروبی از طریق روش S rRNA 16مشخص شد

افزودن کلسیم پروپیونات میزان جمعیت باکتریای باکترویوییدها Bacteroidetes را کاهش اما تمایل به افزایش پروتئوباکتریا Proteobacteria  داشت .

علاوه بر این، افزودن کلسیم پروپیونات در مقایسه با گروه شاهد تنوع باکتری و ارکایی را در شکمبه کاهش داد. نتایج نشان داد که در دوره بعد از شیرگیری در گوساله های مصرف کننده کلسیم پروپیونات جمعیت باکتریایی Succinivibrionaceae و Methanobrevibacter افزایش یافتند.

همچنین بین نسبت استات به پروپیونات و گونه های Succiniclasticum، Treponemو Megasphaera همبستگی وجود داشت. در نتیجه، افزودن کلسیم پروپیونات می تواند افزایش وزن بدن و رشد شکمبه را بهبود ببخشد و جمعیت میکروب های شکمبه را هم قبل و هم بعد از شیرگیری تغییر بدهد

بطور کلی، ما یافتیم که افزودن کلسیم پروپیونات می تواند برای رشد گوساله های جرزی مفید باشد و منجر به تغییرات در تنوع باکتریایی و ارکایی شکمبه می شود. شیوع نسبی Bacteroidetes در گروه مکمل شده با کلسیم پروپیونات نسبت به گروه شاهد کمتر بود، که منجر به افزایش نسبت  Firmicutes  به Bacteroidetes گردید. همچنین، میزانEuryarchaeota  افزایش یافت همراه با کاهش تنوع ارکایی ها

اطلاعات یکپارچه بین متابولیت ها و ترکیب میکروب ها در شکمبه گوساله برای درک بهتر از رشد حاصل شده از افزودن کلسیم پروپیونات مورد نیاز است. اطلاعات حاصل می تواند برای راهنمایی تحقیقات در آینده برای گسترش شکمبه در گوساله ها مفید باشد

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 44

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود