تاثیر تغذیه علوفه و استارتر مخلوط و یا جدا از هم به گوساله های هلشتاین و تاثیر آن بر مصرف، رشد، و غلظت متابولیت ها و هورمون های خون

چگونه ترکیب علوفه با استارتر بر مصرف و جداسازی خوراک، رشد، غلظت متابولیت ها و هورمون های پلاسما تاثیر می گذارد

این مقالعه بررسی می کند که چگونه ترکیب علوفه با استارتر بر مصرف و جداسازی خوراک، رشد، غلظت متابولیت ها و هورمون های پلاسما تاثیر می گذارد.40 گوساله ماده هلشتاین استارتری بافت دار مصرف می کردند (23/4 درصد پروتئین، 32/3 درصد نشاسته) و علوفه گراس به صورت جداگانه (CONT) یا ترکیب با استارتر به نسبت 90 به 10(MIX) به آنها تغذیه گردید از روز ورود به طرح (4 تا 7 روزگی) تا سن 90 روزگی. 

گوساله ها با شیر خشک تغذیه شدند (28 درصد پروتئین و 15 درصد چربی) به میزان 557 گرم در روز قبل از مطالعه،  737 گرم در روز از 4 تا 20 روزگی، 1105 گرم در روز از 21 تا 41 روزگی، و 737 گرم از 42 تا 48 روزگی، و 557 گرم از 49 تا 55 روزگی. گوساله ها در 56 روزگی از شیر گرفته شدند. جداسازی خوراک برای گوساله های مصرف کننده ترکیب علوفه با استارتر(MIX) از طریق روش الک های پنسیلوانیا مشخص شد. مصرف استارتر، رشد، یا غلظت متابولیت ها و هورمون های پلاسما را تحت تاثیر قرار ندادند در دوره قبل یا بعد از شیرگیری

اما گوساله های تیمار ترکیب علوفه با استارتر (MIX) نسبت به گروه کنترل به صورت درصدی از مصرف، میزان NDF کمتری قبل (23/3 در مقابل 37%) و زمان (23/5 در مقابل 25/8%) شیرگیری مصرف کردند، اگرچه گوساله های مصرف کننده ترکیب علوفه با استارتر (MIX) برای قطعات بزرگ که عمدتا علوفه بود، در زمان شیرگیری (107/2%) جداسازی کردند. در دوره بعد از شیرگیری، گوساله های مصرف کننده ترکیب علوفه با استارتر (MIX) در مقایسه با گروه کنترل به صورت درصدی از خوراک جامد مصرفی میزان بیشتری از NDF مصرف کردند (23/4 در مقابل 22/7%اگرچه آنها بر علیه قطعات بزرگ (84/4%) جداسازی کردند و در مقایسه با گروه کنترل، مصرف ماده خشک (3292 در مقابل 3536 گرم در روز) و متوسط افزایش وزن روزانه (1/20 در مقابل 1/31 کیلوگرم در روز) کمتری داشتند

همچنین گوساله های از شیر گرفته شده در گروه مصرف کننده ترکیب علوفه با استارتر (MIX) در مقایسه با گروه کنترل میزان کمتری از پپتید شبه گلوکاگون 2 ( 0/46 در مقابل ng/mg 0/77 ) و میزان بیشتری از گرلین (0/05 در مقابل ng/mg 0/03 ) در پلاسما داشتند.

این نتایج نشان می دهد که تغذیه مخلوطی از علوفه خرد شده با استارتر بافت دار در نسبت 90 به 10 به گوساله های شیرخوار ممکن است مصرف خوراک و رشد را کاهش بدهد

نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که مخلوط کردن علوفه با استارتر در دوره قبل از شیرگیری تاثیر اندکی بر مصرف خوراک، رشد، و غلظت هورمون ها و متابولیت های پلاسما دارد. در دوره شیرگیری، گوساله های مصرف کننده استارتر مخلوط با علوفه میزان مصرف کمتری از NDF و کارایی کمتری نسبت به گوساله های گروه کنترل دارند، اما رشد و غلظت هورمون ها و متابولیت های پلاسما تفاوتی نداشت.

در دوره بعد از شیرگیری، مخلوط کردن علوفه با استارتر مصرف خوراک و افزایش وزن روزانه، و نیز غلظت پلاسمایی پپتید شبه گلوکاگون 2 را کاهش و غلظت گرلین پلاسما را افزایش داد. گوساله های مصرف کننده علوفه ترکیب با استارتر علی رغم جداسازی بر علیه علوفه بلند میزان بیشتری ازNDF مصرفی داشتند، که منجر به افزایش پرشدگی شکمبه، کاهش مصرف خوراک و کاهش رشد در مقایسه با گوساله های مصرف کننده علوفه و استارتر به صورت مجزا گردید. ما نتیجه گرفتیم که مخلوط کردن 10% علوفه با استارتر گوساله مصرف خوراک و رشد را در مقایسه با تغذیه جداگانه علوفه و استارتر تحریک نمی کند.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 29

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود