ارتباط بین تعادل انرژی و پروفایل متابولیکی در پلاسما و شیر گاوهای شیری در اوایل زایش

تعادل منفی انرژی در گاوهای شیری اوایل زایش با تغییر وضعیت متابولیکی مرتبط است

تعادل منفی انرژی در گاوهای شیری اوایل زایش با تغییر وضعیت متابولیکی مرتبط است. ولیکن،ارتباط بین تعادل انرژی،پروفایل متابولیکی پلاسما، و پروفایل متابولیکی شیر تا حالا گزارش نشده است.

در این مطالعه هدف ما موارد زیر بود:

1-  مشخص‌کردن وضعیت متابولیکی پلاسما و شیر با تلفیق نتایج دوروش NMRوLC-MS

2- بررسی ارتباط بین تعادل انرژی و پروفایل متابولیکی شیر و پلاسما.

برای این مطالعه 24 گاو شیری (شکم زایش 2/5) در هفته دوم شیردهی بررسی شدند.

وزن بدن(627/4 کیلوگرم) و تولید شیر (28/1 کیلوگرم در روز) روزانه بررسی شدند. ترکیب شیر (چربی، پروتئین،ولاکتوز)و تعادل انرژی محاسبه شد.

نمونه های پلاسما و شیر با هر دو روش LC-MS و NMR آنالیز شدند. بین تمام متابولیتهای پلاسما که اندازه گرفته شده بود،27 نمونه از آنها با تعادل انرژی ارتباط داشتند. این متابولیتهای پلاسما با بسیج ذخایراز چربی، ماهیچه و استخوانهای‌بدن؛ افزایش جریان خون؛ و تولید گلوکز مرتبط بودند. از بین تمام متابولیت‌های شیری اندازه گرفته شده،30عدد آنها با تعادل انرژی ارتباط داشتند.

این متابولیتهای شیر با مرگ و تکثیر سلولی مرتبط بودند. 9متابولیت در پلاسما و شیر شناخته شد که با یکدیگر و تعادل انرژی مرتبط بودند .این متابولیتها عموما مرتبط بودند با افزایش کتون، بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب، و متابولیسم یک کربنه.

پروفایل متابولیکی پلاسما و شیردید مناسبی درمورد روشهای فیزیولوژیکگاوهای شیری در تعادل منفی انرژی در اوایل زایش بیان میکند.

علاوه بر شاخص‌های کلاسیک تعادل انرژی (بتاهیدروکسی بوتیرات،استون، وگلوکز)، این مطالعه متابولیت‌های جدید (مانند گلایسین glycineدر شیروپلاسما،آرژنین، panthothenate وkynurenine درپلاسما).

مطالعات بیشتر و همچنین روش‌های تکنیکی جدیدتر برای تسهیل استفاده از این شاخصها مورد نیاز است.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

 

  • تعداد بازدید: 74

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود